Životna sredina

Lokalni registar izvora zagađivanja
Lokalni registar izvora zagađivanja

Na osnovu člana 75.stav stav 3. Zakona o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US i 14/2016), lokalni registar izvora zagađivanja životne sredine vodi nadležni organ jedinice lokalne samouprave

Zakon o zaštiti životne sredine 

Članom 3. Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka (“Službeni glasnik RS”, br. 91/2010, 10/2013 i 98/2016) lokalni registar sadrži podatke koje dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja predstavljaju izvore zagađivanja različitih delatnosti, datih u Prilogu br.1. – Lista 2.

Pravilnik 

Prilog br. 1. – Lista 1. Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Nacionalni registar izvora zagađivanja, Lista 2. Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Lokalne registre izvora zagađivanja

Prilog br. 2. – Spisak zagađujućih materija

Prilog br. 3. – Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vazduh u zavisnosti od delatnosti

Prilog br. 4. – Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vode u zavisnosti od delatnosti

Prilog br. 5 – Proračuni za određivanje količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh

Obrasci

Pravna lica koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta za određenu privrednu delatnost, kako je navedeno u Prilogu 1. – Lista 2. – Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za lokalne registre izvora zagađivanja – u obavezi su da postupaju u skladu sa Pravilnikom i Opštinskoj upravi Malo Crniće-Odseku za lokalni ekonomski razvoj, lokalnu poresku administraciju i inspekcijske poslove dostave podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada, radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja.

Podatke za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine, potrebno je dostaviti najkasnije do 31. marta 2018. godine, na propisno i kompletno popunjenim, overenim i potpisanim obrascima (obrazac broj 1., 2., 3., 4., 5.), u štampanoj formi, na adresu: Opštinska uprava Malo Crniće-za lokalni registar izvora zagađivanja, 12311 Malo Crniće

Obrazac br. 1. – Opšti podaci o izvoru zagađivanja;

Obrazac br. 2. – Emisije u vazduh;

Obrazac br. 3. – Emisije u vode;

Obrazac br. 4. – Emisije u zemljište;

Obrazac br. 5. – Upravljanje otpadom.

Obaveštenje o početku izrade LEAP-a

ANKETA ZA LEAP

POZIV ZA KONSULTACIJE

2JAVNI POZIV

NACRT LEAP-a Malo Crnice

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

FORMULAR

Informacija o rezultatima konsultacija

IZVEŠTAJ

LEAP Malo Crnice konačna verzija