Животна средина

[su_spoiler title=”Локални регистар извора загађивања” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Локални регистар извора загађивања”] Локални регистар извора загађивања

На основу члана 75.став став 3. Закона о заштити животне средине (“Службени гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016), локални регистар извора загађивања животне средине води надлежни орган јединице локалне самоуправе

Закон о заштити животне средине [su_button url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2018/04/Zakon-o-zastiti-zivotne-sredine.pdf” target=”blank” background=”#cdc9c9″ radius=”5″ icon=”icon: file-pdf-o”][/su_button]

Чланом 3. Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података (“Службени гласник РС”, бр. 91/2010, 10/2013 и 98/2016) локални регистар садржи податке које достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која представљају изворе загађивања различитих делатности, датих у Прилогу бр.1. – Листа 2.

Правилник [su_button url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2018/04/Pravilnik.doc” target=”blank” background=”#cdc9c9″ radius=”5″ icon=”icon: file-pdf-o”][/su_button]

Прилог бр. 1. – Листа 1. Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Национални регистар извора загађивања, Листа 2. Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локалне регистре извора загађивања

Прилог бр. 2. – Списак загађујућих материја

Прилог бр. 3. – Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности

Прилог бр. 4. – Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности

Прилог бр. 5 – Прорачуни за одређивање количина емитованих загађујућих материја у ваздух

Обрасци

Правна лица која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1. – Листа 2. – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања – у обавези су да поступају у складу са Правилником и Општинској управи Mало Црниће-Oдсеку за локални економски развој, локалну пореску администрацију и инспекцијске послове доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада, ради уноса у Локални регистар извора загађивања.

Податке за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, потребно је доставити најкасније до 31. марта 2018. године, на прописно и комплетно попуњеним, овереним и потписаним обрасцима (образац број 1., 2., 3., 4., 5.), у штампаној форми, на адресу: Општинска управа Мало Црниће-за локални регистар извора загађивања, 12311 Мало Црниће

Образац бр. 1. – Општи подаци о извору загађивања;

Образац бр. 2. – Емисије у ваздух;

Образац бр. 3. – Емисије у воде;

Образац бр. 4. – Емисије у земљиште;

Образац бр. 5. – Управљање отпадом.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Интегрисана дозвола” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Локални регистар извора загађивања”]

[dg ids=”799″]

[/su_spoiler]

OBAVEŠTENJE PO PODNETOM ZAHTEVU ”FARMA ZDRAVE KRAVE” KULA

REŠENJE PROCENA UTICAJA

Обавештење о почетку израде ЛЕАП-а

АНКЕТА ЗА ЛЕАП

ПОЗИВ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ

2JAVNI POZIV

NACRT LEAP-a Malo Crnice

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

ФОРМУЛАР

Informacija o rezultatima konsultacija

IZVEŠTAJ

LEAP Malo Crnice konačna verzija