USVOJEN BUDŽET ZA 2011.GODINU

Na sedamnaestoj sednici Skupštine opštine Malo Crniće koja je održana 15.decembra 2010. doneta je Odluka o budžetu za narednu godinu. Odbornici su na poslednjoj sednici u ovoj godini doneli i odluke o Predškolskoj ustanovi, regulisanju komunalnog otpada i osnivanju Saveta za zapošljavalje opštine Malo Crniće. Budžet opštine za narednu godinu iznosi 197.874.000 dinara tekućih prihoda, dok su tekući rashodi u iznosu od 191.727.000 dinara, čime se dobija suficit od 6.147.000 dinara. Prema rečima Siniše Radića, šefa Odseka za budžet i trezor radi se o prividnom suficitu, jer Zakon o budžetskom sistemu prilikom utvrđivanja rezultata budžeta ne uzima u obzir obaveze lokalnog budžeta po osnovu otplate postojećeg kredita. „Tako utvrđen suficit budžeta nije dovoljan za otplatu navedenih kamata i nabavku finansijske imovine, već, uzimajući u obzir i primanja po osnovu prodaje finansijske imovine, nedostaje 2.953.000 dinara, što će biti obezbeđeno iz neutrošenih sredstava iz 2010.godine. Uzimajući u obzir tekuće prihode, primanja i preneta sredstva iz prethodne godine budžet opštine u narednoj godini će raspolagati sa 200.977.000 dinara. Izvorni prihodi i prihodi ustupljeni od strane Republike planirani su na osnovu ostvarenja istih u 2010.godini ili na osnovu obima zaduženja određenim vrstama prihoda. Na taj način ukupni prihodi iz ovih izvora ostaju uglavnom na nivou 2010.godine, jer nema najave povećanja stope zahvatanja za narednu godinu.

Najviše para za investicije

Do znatno većeg budžeta u narednoj godini u odnosu na tekuću godinu došlo se povećanjem nenamenskih transfera budžeta Republike. Napokon, posle tri godine biće vraćeni transferi opštinama u okvire koje to Zakon o finansiranju lokalne samouprave i predviđa. Ukupna sredstva koja možemo očekivati su 198 miliona dinara tekućih prihoda, što je značajno povećanje u odnosu na ovu godinu. Ako posmatramo strukturu potrošnje ovih sredstava, videćemo da značajan rast u ovakvom budžetu imaju sredstva namenjena za kapitalna ulaganja od 41.987.000 dinara. Značajno je primetiti da su i rashodi za zaposlene u strukturi budžeta spali sa 45 odsto koliko je to bilo ove godine, na skromnih 27,74 odsto, dok je učešće sredstava za investicije značajno poraslo. Kada je reč o rashodima, osnovna težnja prilikom sačinjavanja ovog budžeta je bila da se oni svuda gde je to moguće zadrže na nivou ove godine, da bi se što više sredstava opredelilo u oblast infrastrukture ili za investicije.

Međutim, to nije bilo moguće baš svuda učiniti iz realnih razloga, jer je došlo do značajnog povećanja cena u nekim oblastima, značajne promene kursa dinara, tako da se to pravilo nije moglo primeniti kod nekih vrsta troškova, a koji imaju značajno učešće. To su pre svega prevoz učenika, obaveze po osnovu kredita… Takođe, u ovom budžetu imamo i neke nove rashode za koje je potrebno obezbediti sredstva, kao što su popis stanovništva, preuzimanje osnivačkih prava, a samim tim i obaveza finansiranja materijalnih troškova Doma zdravlja, naknada za odvodnjavanje. Kada je reč o zaradama zaposlenih koje se finansiranju iz budžeta, ona su planirana sa jednim blagim povećanjem od 5 – 6 posto, svedeno na nivo cele godine. Prvo povećanje najavljuje se od zarada za januar mesec od 3,8 odsto, pa zatim za juli 3,2 odsto i za septembar 1 odsto“, rekao je Radić.

Najveća sredstva za kapitalna ulaganja planirana su preko Direkcije od 26,5 miliona, od čega 20 miliona dinara za potrebe asfaltiranja puteva i 6 miliona dinara za vodosnabdevanje, pre svega kao učešće opštine u projektima vodosnabdevanja građana koji se finansiraju iz NIP-a. Deo sredstava za puteve od 10 miliona dinara planiran je preko mesnih zajednica, kao i još 1,25 miliona dinara za tekuće popravke puteva, ili drugih objekata na području određenih mesnih zajednica. Takođe, planirana je i sanacija krova na jednom objektu Predškolske ustanove, sredstva za izradu projekata kojima bi se konkurisalo za sredstva kod viših nivoa vlasti, nabavku službenog vozila, dok se ostala sredstva investicionog karaktera odnose na nabavku opreme budžetskih korisnika. Za tekuće rashode osnovnih škola za narednu godinu, opredeljeno je 10,5 miliona dinara. Takođe, za ove namene rezervisano je dodatnih 2 miliona dinara za neodložene potrebe osnovnih škola, koje se ne mogu prolongirati ili učešće škola u projektima koji se finansiraju iz viših nivoa vlasti. Pored ovih sredstava za potrebe osnovnog obrazovanja obezbeđeno je i 12 miliona dinara za besplatan prevoz učenika osnovnih škola, bez obzira na udaljenost.

Socijalnoj zaštiti blizu 6 miliona

Za potrebe socijalne zaštite iz budžeta obezbeđeno je 5,95 miliona dinara, najvećim delom za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dete, jednokratnu novčanu pomoć građanima sa iskazanim socijalnim problemima, besplatan topli obrok za decu u vrtiću ili školi iz socijalno ugroženih porodica, kao i svako treće dete u porodici, smeštaj dece u školskim internatima. Obezbeđeno je i 750.000 dinara kao učešće opštine u rekonstrukciji zgrade Centra za socijalni rad i 1,1 milion dinara za sufinansiranje tekućih rashoda Centra. U oblasti poljoprivrede planirana sredstva iznose 5,96 miliona dinara, od čega 3,6 miliona dinara biće plasirano preko Agrarnog fonda, dok je 2,3 miliona dinara namenjeno za realizaciju Programa zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta u čijoj realizaciji učestvuju i sredstva Ministarstva poljoprivrede. Kada je reč o namenskim sredstvima, od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za zaštitu životne sredine i iz dela sredstava izrečenih kazni za saobraćajne prekršaje, ista su u planiranom obimu raspoređena za realizaciju već pomenutog Programa zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, Programa Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i Programa za podizanje bezbednosti saobraćaja. Subvencije za realizaciju programa rada javnih preduzeća planirane su u iznosu od 2,95 miliona dinara, dok sredstva za donacije ili dotacije nevladinim organizacijama ili udruženjima građana iznose 5,36 miliona dinara.

Obrazlažući Odluku o budžetu, predsednik opštine Malo Crniće dr Esidol Perić je istakao da su u odnosu na prethodni budžet, sredstva u visini od 20 miliona dinara pozicionirana preko Direkcije, za kapitalno održavanje puteva i 10 miliona dinara na poziciji mesnih zajednica. „Suština ovog budžeta ogleda se u tome, da veliki procenat sredstava odlazi na investicije, a mali deo na javnu potrošnju. Svima je u interesu da sledeće godine što više investiramo u infrastrukturu, odnosno puteve, vodosnabdevanje i mesne zajednice. Ovo je jedan značajan iskorak i mislim da ćemo uspeti sve ovo da realizujemo, pogotovo što imamo obećanja da će nenamenski transferi biti znatno veći od ovogodišnjih“.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Predškolske ustanove opštine Malo Crniće izvršeno je usklađivanje rada ove ustanove sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Osim naziva ustanove, izvršeno je usklađivanje nadležnosti organa upravljanja i drugih odredbi, koje se odnose na ovu oblast rada. Usvojenom Odlukom o određivanju organa, službi i preduzeća, koji će obavljati poverene poslove predviđene Zakonom o upravljanju otpadom, izvršeno je preciziranje nadležnosti organa, službi i preduzeća u obavljanju poslova koji su Zakonom povereni jedinici lokalne samouprave. Nakon donošenja predmetne odluke može se pristupiti ostalim aktivnostima, u cilju realizacije ostalih obaveza lokalne samouprave propisanih Zakonom o upravljanju otadom.

Osnovan Savet za zapošljavanje

Na ovoj sednici doneta je i Odluka o određivanju lokacije za odlaganje kabastog i drugog otpada na teritoriji opštine Malo Crniće. U tom smislu određena je lokacija za odlaganje ove vrste otpada, a preduzeće „Trojon i Fišer –EKO“ ovlašćeno je za sakupljanje, odlaganje i klasifikovanje otpada, ograđivanje i obeležavanje, kao i obaveštavanje građana o lokaciji na kojoj se vrši odlaganje otpada. U realizaciji poslova iz domena komunalnog otpada opštine Malo Crniće, Skupština je odredila JKP „Čistoća“ za upravljanje projektom „Izrada tehničke dokumentacije, sanacije i rekultivacije deponije komunalnog otpada opštine Malo Crniće u KO Salakovac. U oblasti socijalne zaštite veoma je značajna izmena i dopuna Odluke o finansijskoj podršci porodicama sa decom na području opštine Malo Crniće. Izmenjena i dopunjena odredba člana 7. ove odluke, omogućava naknadu troškova smeštaja u internatu za decu srednjoškolskog uzrasta.

Za rešavanje pitanja i problema nezaposlenosti na području opštine Malo Crniće obrazovan je Savet za zapošljavanje koji daje mišljenje i preporuke nadležnom organu opštine u postupku preduzimanja mera radi smanjenja broja nezaposlenih. Takođe, donete su značajne odluke iz oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Obrazovana je Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. U postupku osnivanja Doma zdravlja Malo Crniće doneto je rešenje o davanju saglasnosti na Satut ove ustanove.

Na kraju sednice prisutnim novinarima se obratio predsednik Skupštine opštine Malo Crniće Bojan Urošević: „ Usvojena Odluka o budžetu opštine Malo Crniće je svakako jedna od najznačajnijih tačaka, čime su stvoreni uslovi za uspešno funkcionisanje direktnih i indirektnih korisnika budžeta. Budžet opštine za 2011.godinu sadrži 197.874.000 dinara tekućih prihoda i 191.727.000 dinara tekućih rashoda i izdataka. Izvorni prihodi i prihodi ustupljeni od Republike ostaju uglavnom na nivou 2010.godine, s obzirom na to da nema najave povećavanja stope zahvatanja za narednu godinu. Kada je reč o transfernim sredstvima Republike, ista su značajno povećana u odnosu na tekuću godinu, imajući u vidu najave da će u celosti biti primenjen Zakon o finansiranju lokalnih samouprava.

Najveća sredstva za kapitalna ulaganja planirana su preko Direkcije za izgradnju u iznosu od 26,5 miliona dinara. Deo sredstava u iznosu od 10 miliona dinara, planiran je za izgradnju komunalne infrastrukture na razdelu mesnih zajednica, a još 1,25 miliona dinara, takođe planiran je za druge potrebe naših mesnih zajednica. Za tekuće rashode osnovnih škola opredeljeno je 10,5 miliona dinara, a za potrebe socijalne zaštite iz budžeta za 2011.godinu obezbeđeno je 5.950.000 dinara. U oblasti poljoprivredne proizvodnje planirana sredstva iznose 5.960.000 dinara. Takođe, planirana sredstva za realizaciju programa rada javnih preduzeća 2.950.000 dinara i donacije nevladinim organizacijama ili udruženjima građana u iznosu od 5.360.000 dinara“