Skupstina 18.11.

 

” Zadovoljni smo izvršenjem budžeta” , kaže predsednik opštine dr Esidol Perić

Elizabeta Ranković, vd. direktora Doma zdravlja Malo Crniće

Poslednja sednica Skupštine opštine Malo Crniće, kojoj su prisustvovala dvadeset i tri odbornika, održana je u petak, 18 novembra, a protekla je bez rasprave odbornika o predviđenim tačkama dnevnog reda.

 

Budžet ambiciozan, ali dobro planiran

Većinom glasova usvojeno je svih sedam tačaka dnevog reda od kojih izdvajamo usvajanje izveštaja o izvršenju budžeta opštine za period od januara do septembra ove godine. Planirani tekući javni prihodi opštinskog budžeta za 2011. godinu iznose nešto manje od 216 miliona dinara. U periodu od januara do septembra tekuće godine ostvareno je 57,2 % od planiranih javnih prihoda i primanja na godišnjem nivou. U odnosu na plan za devet meseci ostvarenje prihoda budžeta iznosi 76,3%.

Od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, ostvaren je procenat od 60,3 to jest oko 19,7 miliona dinara od planiranih 32,7 miliona. Značajno zaostajanje u dinamici priliva imaju planirani prihodi od poreza na dohodak samostalnih delatnosti sa skromnih 47,12 %.

Porez na imovinu ostvaren je sa 47,86 % ili oko 10,5 miliona od planiranih 22 miliona dinara. Značajno poboljšanje dinamike priliva došlo je kod sredstava od poreza na imovinu, fizičkih i pravnih lica sa ostvarenjem od 38,1 %. Ako se zna da je ostvarenje ovih prihoda u prvih šest meseci iznosilo samo 17,3 %, znači da se u poslednja tri meseca više sredstava slilo u budžet nego u prethodnih šest meseci. Ukoliko se ovaj trend nastavi, uz preduzimanje adekvatnih mera na otpisu nenaplativih potraživanja i kamate, velike su šanse da postojeće dubioze po ovom izvoru budu dovedene na razumljiv nivo, stoji u obrazloženju izvršenja budžeta.

Porez na dobra i usluge ostvaren je sa 72,3 %, a komunalna taksa na firme sa 32 %. Transferi viših nivoa vlasti realizovani su 57,4 % u odnosu na planirana transferna sredstva. Nenamenski transferi iznosili su blizu 74 miliona dinara što čini 62,7% od planiranih sredstava. Veća sredstva iz transfera viših nivoa vlasti očekuju se nakon usvajanja rebalansa budžeta Republike i usklađivanja sa novim odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Namenskim transferima dobijeno je oko 1,3 miliona dinara i to iz Republičkog fonda za zaštitu životne sredine, po ugovoru, za sanaciju deponija, a za te namene je potrebno obezbediti i učešće opštine. Iz Kancelarije za razvoj nedovoljno razvijenih područja dobijeno je oko milion dinara za troškove izrade projektne dokumentacije i 1,7 miliona dinara iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu za Dom kulture u Šapinama.

Prihodi od prodaje dobara i usluga, uglavnom opštinske admiistrativne takse, ostvareni su sa 76 %. U pomenutom periodu opštinski budžet raspolagao je sa 23,2 miliona prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine, koji su korišćeni za namene utvrđene završnim računom za 2010. godinu kao i odlukom o ovogodišnjem budžetu.

Planirani rashodi budžeta za ovu godinu iz budžetskih sredstava iznose oko 239,5 miliona dinara, a u periodu od devet meseci realizovao je 57,5 % u odnosu na plan rashoda. Nastavljen je trend opadanja učešća rashoda za zaposlene te sada iznosi 28,9 %, dok je u prvih šest meseci bio 29,5 %. Rashodi za korišćenje usluga i roba i dalje imaju visoko učešće od 31,2 % sa tendecijom daljeg rasta u narednom periodu. Izvršenje obaveza prema budžetskim korisnicima odvijalo se redovno, po odgovarajućoj dinamici za pomenuti period, uglavnom u okviru odobrenih aproprijacija. Učešće sredstava za ivesticije sa 11,9 % povećano je na 15,4 % što govori da se investiranje u predviđene projekte komunalne infrastrukture nastavlja. Kako se u narednom periodu iz Republike očekuju veća sredstva u budžetu, posebno po osnovu nenamenskih transfera i novoustanovljenih transfera solidarosti, biće potrebno uraditi novu izmenu odluke o opštinskom budžetu.

Odbornici su izglasali i odluku o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine, koja je naložena od strane republičkog inspektora za zaštitu životne sredine u oktobru ove godine. Naknadu plaćaju obveznici na ime zaštite i unapređenja životne sredine, a koristiće se za finansiranje programa i projekata iz ove oblasti saglasno odluci o osnivanju Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Malo Crniće iz 2009. godine. Visina naknade po osnovu korišćenja nepokretnosti određuje se mesečno prema površini, za stambeni prostor dinar po kvadratnom metru, za poslovni prostor tri dinara, a za zemljište za obavljanje redovne delatnosti pola dinara po kvadratnom metru. Visina naknade po osnovu obavljanja aktivnosti iznosi 0,40 % na godišnjem nivou.

Osnovno obrazovanje i dalje u svim selima

Sa osamnaest glasova „za“ usvojena je i odluka o potrvrđivanju članstva opštine Malo Crniće u Stalnoj konferenciji gradova i opština, Savezu gradova i opština Srbije kao i odluka o zaštiti, spasavanju, organizaciji i funkcioisanju civilne zaštite na opštinskoj teritriji. Odborici lokalnog parlamenta izglasali su i odluku o mreži osnovnih škola. Uredba o kriterijumima za donošenje akta o mreži predškolskih ustanova i akta o mreži osnovnih škola, stupila je na snagu u novembru prošle godine, a zakonski propisan rok da jedinice lokalne samouprave utvrde mrežu osnovnih škola je godinu dana. Odluka o mreži osnovnih škola nije donela nikakve novine u pogledu broja škola. Predsednik opštine Malo Crniće dr Esidol Perić istakao je da i dalje svako selo u opštini ima školu. Mrežu osnovnih škola na području ove opštine čine Osnovna škola „Milisav Nikolić“ sa sedištem u Boževcu i izdvojenim odeljenjima u Crljencu, Kobilju, Aljudovu, Kuli i Zabregi, Osnovna škola „Moša Pijade“ sa sedištem u Malom Crniću i izdvojenim odeljenjima u Batuši, Velikom Crniću, Kalištu i Salakovcu, Osnovna škola „Draža Marković Rođa“ sa sedištem u Smoljincu i izdvojenim odeljenjima u Šapinama i Malom Gradištu kao i Osnovna Škola „Đura Jakšić“ sa sedištem u Toponici i izdvojenim odeljenjima u Vrbnici, Velikom Selu, Kravljem Dolu i Šljivovcu. Na dvadeset i prvom skupštinskom zasedanju doneta je odluka o naknadama za usluge koje Opštinska uprava vrši drugim licima, a na sednici je potvrđeno i rešenje o imenovanju vršioca dužosti direktora Doma zdravlja Malo Crniće. Na ovo mesto, za period od šest meseci, postavljena je Elizabeta Ranković.

Predsednik opštine dr Esidol Perić istakao je da se mnoge opštinske odluke u Domu zdravlja Malo Crniće ne poštuju te da se nada da će nov vršilac dužnosti direktora to izmeniti.

On je nakon skupštinskog zasedanja sednicu lokalnog parlamenta ocenio kao efikasnu.

-Budžet je realizovan bolje nego što je očekivano pri njegovoj izradi. Realizovane su skoro sve započete kapitalne investicije, iako se pričalo da je budžet preambiciozan, njegovo izvršenje je veoma dobro, rekao je predsednik opštine.

T.R.S.


0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *