Седница Скупштине

Ребаланс усмерен на капиталне инвестиције

Извор (Реч народа, 23. април 2014) На маратонској седници локалног парламента у Малом Црнићу, која је трајала нешто мање од шест часова, одборници су усвојили први овогодишњи ребаланс буџета и извештаје о раду јавних предузећа и установа. Предложеним изменама

[su_youtube url=”http://youtu.be/JyH5w_PgIhY”]

одлуке о буџету за 2014. годину, пренета неутрошена средстава из претходне године укључују се у буџет. Средства на подрачуну за извршење буџета на крају 2013. године износила су 90.130.069 динара, од чега је постојећом одлуком већ укључено и распоређено за покриће исказаног дефицита 40.656.829 динара. То практично значи да овим ребалансом у приходну страну буџета треба укључити преостали износ од 49.474.240 динара и исти распоредити кроз расходе. Поред вишка прихода из ранијих година у приходну страну буџета, као текући приход, укључено је и 6 милиона динара примљених капиталних трансфера виших нивоа власти, намењених завршетку пута у Заови. Као додатна средства консолидованог рачуна трезора укључена су средства из програприкупљених применом Закона о кривичном поступку. У расходном делу буџета 9.529.491 динара средстава наменског карактера распоређују се на следећи начин: за израду пројеката у области водоснабдевања и одвођење отпадних вода 2.052.000 динара, за подизање новоа безбедности саобраћаја 3.578.960 динара и 685.027 динара за израду пројеката на домовима културе у Кобиљу, Забрези и окончање радова на игралишту у Црљенцу. Преостали део вишка средстава ненаменског карактера од 39.944.749 динара највећим делом усмерен је за инвестициона улагања у инфраструктуру, преко Дирекције за изградњу и то: за капитално одржавање или асфалтирање улица 21 милион динара, за ревитализацију и капитално одржавање објеката у месним заједницама 13 милиона динара и додатних милион динара за опремање бунара у Малом Црнићу. За текуће расходе издвојиће се додатних 500.000 динара као помоћ спортским клубовима за поправке терена, 400.000 динара за дотације црквеним заједницама, милион динара за дотације невладиним организацијама, 600.000 динара Туристичкој организацији, 3 милиона динара за уређење атарских путева и 300.000 динара за учешће у пројектима Комесаријата. Након ових измена планирани укупни расходи и издаци буцета износе 459.614.677 динара, од чега из средстава буџета треба да буде издвојено 383.545.987 динара, док из додатних средстава 76.618.690 динара. Сада укупна средства за инвестициона улагања износе 109 милиона динара, уз додатних 61 милион динара евентуалних трансфера виших нивоа власти.

Буџет скоро у потпуности извршен

Већином гласова усвојени су извештаји о раду Општинског већа, Општинске управе, Градског јавног правобранилаштва и извршење буџета општине Мало Црниће за 2013. годину. Буцет општине остварио је током прошле године 284.625.301 динара, или 99,13 одсто у односу на план, који је износио 287.108.152 динара, што је према речима шефа Одсека за буцет и трезор Синише Радића, изузетно велико остварење и врло ретко се дешава. Поред тога, буцетски корисници додатно су приходовали 30.269.363 динара, тако да је консолидовани рачун трезора током прошле године располагао са укупно 314.894.664 динара. У структури прихода најзначајнија средства била су ненаменски трансфери буџета Републике са учешћем од 70,13%, или непуних 200 милиона динара. Поред тога, буџет је остварио 2.767.358 динара текућих наменских транфера и 3.290.455 динара капиталних наменских трансфера. Са друге стране, укупни расходи и издаци буџета износили су 267.562.411 динара, из средстава буџета 240.320.969 динара или 72,18%, а из додатних средстава буџетских корисника 27.241.442 динара. У наставку седнице са 20 гласова за, усвојен је извештај о пословању ЈКП Чистоћа”, које је протеклу годину завршило позитивно, са исказаним добитком од 300.000 динара. И поред свих тешкоћа са којима се током године сусретало предузеће, од застарелости механизације, па до недовољног броја извршилаца, пословну годину завршили смо са позитивним билансом. Све затечене дугове из претходних година, у износу од 11 милиона динара, успели смо да једним делом репрограмирамо, а другим делом исплатимо. Обавезе према повериоцима у износу од 5.785.690 динара у потпуности смо измирили, а дуг према ПИО фонду од 4,8 милиона динара репрограмирали на 24 рата. У 2013. години за те намене издвојили смо 1,6 милиона динара, предузеће читаве године није било у блокади, плате и доприноси су исплаћивани на време и завршни рачун је предат на време. Све ово пратио је Центар за економске анализе и на основу свих кретиријума које смо испунили добили смо сертификат као једно од најуспешнијих предузећа у Србији за 2013. годину, казао је директор ЈКП ,Чистоћа“ Мирослав Живојиновић. Одборници су дали зелено светло на извештај Центра за социјални рад о остваривању проширених права у 2013. годину, извештаје о раду Библиотеке „Србољуб Митић”, Туристичке  организације, Дома здравља и Основне школе „Дража Марковић Рођа“ Смољинац.  Усвојене су измене и допуне програма пословања Дирекције за изградњу за 2014. годину и једногласно су подржани планови рада за текућу годину Дома здравља и основних школа „Моша Пијаде“ Мало Црниће, „Милисав Николић” Божевац, „Ђура Јакшић“ Топоница и „Дража Марковић Рођа“ Смољинац. Такође, одборници су усвојили Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2014. годину, одлуку о оснивању службе за помоћ у кући при Центру за социјални рад, одлуку о организовању вршења правне заштите, права и интереса грађана општине Мало Црниће и одлуку о непостојању ерозивних подручја. Подршку одборника нису добили извештаји о раду Центра за културу и основних школа „Моша Пијаде”, „Милисав Николић” и .Ђура Јакшић”. Шеф одборничке групе СНС Малиша Антонијевић предложио је да се, на наредном заседању, промени пословник о раду Скупштине општине, те да се због уштеде у буџету смањи број чланова Општинског већа са садашњих 11 на 5, као и да они не присуствују скупштинским заседањима.