R E Š E NJ E O razrešenju člana Komisije za odabir programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće

 

  Na osnovu člana 7. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor  programa i projekata kulturno umetničkih društava koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće ,

Opštinsko veće opštine Malo Crniće, na sednici održanoj 08. 06. 2017. Godine donosi

 

R E Š E NJ E

O razrešenju člana Komisije za odabir programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće

 

 

 

 

  1. Razrešava se SLAĐAN MILJKOVIĆ iz Smoljinca, dužnosti člana Komisije za odabir programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće, zbog podnošenja ostavke.

 

 

 

  1. Rešenje stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE MALO CRNIĆE

 

 

 

 

U Malom Crniću, 08. juna 2017.godine                                                                                                                                                                                                                      PREDSEDNIK,

Broj: 06-19/2017-10                                                                                                                                                                                                                                                           Mališa Antonijević