Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ

На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и  интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 1/2017), члана 4. став 3.  Јавног позива за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину број 06-4/2017-5, од 16. 03. 2017. године и члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 16/2008) и Извештаја и предлога Стручне комисије за оцену програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће, број 06-10/2017-03, од 11. 04. 2017. године,

Општинско веће општине Мало Црниће на седници одржаној 13. 04. 2017. године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ

Члан 1.

                          ОДОБРАВАЈУ СЕ годишњи и посебни програм спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће и одобравају се новчана средства буџета општине Мало Црниће за финансирање и суфинансирање одобрених програма, и то:

 

  1. Са позиције 146 – Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину од укупно опредељених 700.000,00 динара:
Ред. Бр. Подносилац програма Програми и пројекти Одобрена средства
1 ФК „РАДНИК“ Салаковац Такмичарски спорт 330.000,00
2 ОФС Мало Црниће Такмичарски спорт 740.000,00
3 ФК „ШАПИНЕ“ Шапине Такмичарски спорт 740.000,00
4 ФК „БСК 1924“ Божевац Такмичарски спорт 250.000,00
5 ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац Школски спорт 139.700,00
6 ФК „СТИГ“ Мало Црниће Такмичарски спорт 250.000,00
7 ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће Такмичарски спорт 330.000,00
8 ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша Такмичарски спорт 250.000,00
  СВЕГА РАСПОРЕЂЕНО:   3.029.700,00

 

  1. Са позиције 147 – Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину од укупно опредељених 600.000,00 динара:

 

Ред.бр. Подносилац програма Програми и пројекти Одобрена средства
 

1.

 

 

 

ФК „СТИГ“ Мало Црниће

 

Органзација турнира у малом фудбалу

 

50.000,00 динара

   

СВЕГА РАСПОРЕЂЕНО:

  50.000,00 динара.

-2-

 

Члан 2.

 

Са подносиоцем одобреног програма, у складу са законом, председник општине Мало Црниће закључује Уговор о реализовању програма.

Подносилац програма је дужан да се одазове позиву за закључење уговора у року од 8 дана од дана пријема позива, а у супротном, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Носилац одобреног програма је дужан да одобрена средства троши само за намене наведене у члану 1. диспозитива овог решења.

Носилац одобреног програма обавезан је да Општинском већу на његов захтев, као и периодично, а најмање једном годишње достави извештај о реализацији програма, са комплетном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета општине Мало Црниће, оверену печатом, као и фотокопије фактура и извода из банке о стању и променама средстава на рачуну.

Периодични извештај се подноси у року од 15 дана по истеку сваког квартала у току реализације програма, на апликационом Обрасцу 9.

Завршни кончани извештај о реализацији програма подноси се у року од 15 дана од дана реализације програма, на апликационом Обрасцу 7.

Носилац програма је обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши повраћај неутрошених средстава на крају годину на рачун буџета Општине.

 

Члан 3.

За преостала нераспоређена  средства на позицији 146 – Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину у износу од 670.300,00 динара, расписује се нови јавни позив.

За преостала средства на позицији 147 – Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину у износу од 550.000,00 динара, расписује се нови јавни позив.

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е

           

Општинско веће општине Мало Црниће  донело је Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће број 06-3/2017-7, од 27. 02. 2017. године.

Такође, Општинско веће општине Мало Црниће расписало је Јавни позив за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину, у укупном износу од  4.300.000,00 динара,  и то са позиције 146- 3.700.000,00 динара и са позиције 147 – 600.000,00 динара, број 06-4/2017-5. Јавни позив је објављен 16. 03. 2017. године.

Наведени Јавни позив је објављен на интернет страници општине Мало Црниће, на огласној табли Општинске управе општине Мало Црниће и извршено је непосредно обавештавање потенцијалних учесника од стране ОФС Мало Црниће.

Председник општине Мало Црниће донео је Решење о образовању Стручне комисије за оцену програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће број 119-2/2017, од 24. 03. 2017. године.

Стручна комисија за оцену програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће спровела је поступак по Јавном позиву за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину и на основу утврђеног предлога за одобравање програма и одобравање висине средстава сачинила је Извештај и предлог Решења о одобравању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће и одређивању висине средстава у 2017. години, број 06-10/2017-03, од 11. 04. 2017. године и исти доставио Општинском већу на одлучивање.

Општинско веће општине Мало Црниће на основу спроведеног поступка и у складу са расположивим средствима опредељеним за ову намену у буџету општине Мало Црниће у 2017. години, на седници одржаној 13. 04. 2017. године, делимично је променило предлог Комисије и одлучило  као у диспозитиву овог решења.

За средства која нису обухваћено расподелом по првом јавном позиву биће расписан у току 2017. године, нови јавни позив.

 

-3-

 

 

 

Ово Решење Општинског већа је коначно, а објавиће се на сајту општине Мало Црниће и у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

 

 

Број: 06-9/2017-8

У Малом Црнићу, 13. 04. 2017. године

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

 

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                                   Малиша Антонијевић,с.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *