R E Š E NJ E O ODOBRAVANJU PROGRAMA KOJIMA SE REALIZUJE FUNKCIONISANJE ORGANIZACIJE TURNIRA U VELIKOM I MALOM FUDBALU NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE I ODREĐIVANJU VISINE SREDSTAVA U 2017. GODINI

Na osnovu člana 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, broj 10/2016), člana 31. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 1/2017), člana 4. stav 3.  Javnog poziva za finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji opštine Malo Crniće za 2017. godinu broj 06-9/2017-8/01, od 13. 04. 2017. godine i člana 2. Odluke o Opštinskom veću opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 16/2008) i Izveštaja i predloga Stručne komisije za ocenu programa i projekata kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće, broj 06-18/2017-05, od 29. 05. 2017. godine,

Opštinsko veće opštine Malo Crniće na sednici održanoj 08. 06. 2017. godine, donosi

 

R E Š E NJ E

O ODOBRAVANJU PROGRAMA KOJIMA SE REALIZUJE

FUNKCIONISANJE ORGANIZACIJE TURNIRA U VELIKOM I MALOM FUDBALU NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE

I ODREĐIVANJU VISINE SREDSTAVA U 2017. GODINI

 

Član 1.

 

ODOBRAVAJU SE godišnji programi sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta i kojima se realizuje funkcionisanje organizacije Turnira u velikom i malom fudbalu na teritoriji  opštine Malo Crniće i odobravaju se novčana sredstva budžeta opštine Malo Crniće za finansiranje i sufinansiranje odobrenih programa  u ukupnom iznosu od  450.000,00 dinara, i to:

Red. Br. Datum Podnosilac programa Naziv programa Odobrena sredstva
1 12. 05. 2017. OFS Malo Crniće Memorijalni fudbalski turnir „General Ljubiša Veličković“ 120.000,00
2 17. 05. 2017. SD  „STIG“ CRLJENAC Memorijalni fudbalski turnir „General Ljubiša Veličković“ 80.000,00
3 18. 05. 2017. FK „JEDINSTVO“ SMOLJINAC Turnir u malom fudbalu 50.000,00
4 18. 05. 2017. FK „RADNIK“ Salakovac Turnir u malom fudbalu 50.000,00
5 18. 05. 2017. FK „ŠAPINE“ Šapine Turnir u malom fudbalu 50.000,00
6 18. 05. 2017. FK „BSK 1924“ Boževac Turnir u malom fudbalu 50.000,00
7 18. 05. 2017. FK „INTEGRAL“ Batuša Turnir u malom fudbalu 50.000,00
SVEGA 450.000,00

 

Član 2.

            Sa podnosiocem odobrenog programa, u skladu sa zakonom, predsednik opštine Malo Crniće zaključuje Ugovor o realizovanju programa.

Podnosilac programa je dužan da se odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od 8 dana od dana prijema poziva, a u suprotnom, smatraće se da je odustao od predloga programa.

Nosilac odobrenog programa je dužan da odobrena sredstva troši samo za namene navedene u članu 1. dispozitiva ovog rešenja.

Nosilac odobrenog programa obavezan je da Opštinskom veću dostavi izveštaj o realizaciji programa, sa kompletnom dokumentacijom o ostvarivanju programa i korišćenju sredstava budžeta opštine Malo Crniće, overenu pečatom, kao i fotokopije faktura i izvoda iz banke o stanju i promenama sredstava na računu.

Izveštaj o realizaciji programa podnosi se u roku od 15 dana od dana realizacije programa, na aplikacionom Obrascu 7.

Nosilac programa je obavezan da po podnošenju završnog izveštaja izvrši povraćaj neutrošenih sredstava na kraju godinu na račun budžeta Opštine.

 

O b r a z l o ž e nj e

           

Opštinsko veće opštine Malo Crniće  donelo je Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće broj 06-3/2017-7, od 27. 02. 2017. godine.

Takođe, Opštinsko veće opštine Malo Crniće raspisalo je drugi Javni poziv za finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji opštine Malo Crniće za 2017. godinu, u iznosu od 550.000,00 dinara, broj 06-9/2017-8/01, od 13. 04. 2017. godine. Navedeni Javni poziv je objavljen na internet stranici opštine Malo Crniće, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Malo Crniće i izvršeno je neposredno obaveštavanje potencijalnih učesnika od strane OFS Malo Crniće.

Stručna komisija za ocenu programa i projekata kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće sprovela je postupak po Javnom pozivu za finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji opštine Malo Crniće za 2017. godinu i na osnovu utvrđenog predloga za odobravanje programa i odobravanje visine sredstava sačinila je Izveštaj i predlog Rešenja o odobravanju programa kojima se realizuje funkcionisanje organizacije Turnira u velikom i malom fudbalu na teritoriji opštine Malo Crniće i određivanju visine sredstava u 2017. godini, broj 06-18/2017-05, od 29. 05. 2017. godine i isti dostavio Opštinskom veću na odlučivanje.

Programi organizovanja sportskog takmičenja Turira u velikom i malom fudbalu na teritoriji opštine Malo Crniće za 2017.godinu, koji će se finansirati sredstvima iz budžeta opštine Malo Crniće, namenjeni su fudbalskim klubovima i OFS Malo Crniće za organizaciju turnira.

Opštinsko veće opštine Malo Crniće na osnovu sprovedenog postupka i u skladu sa raspoloživim sredstvima opredeljenim za ovu namenu u budžetu opštine Malo Crniće u 2017. godini, odlučilo je kao u dispozitivu ovog rešenja.

Ovo Rešenje Opštinskog veća je konačno, a objaviće se na sajtu opštine Malo Crniće i u „Službenom glasniku opštine Malo Crniće“.

 

Broj: 06-19/2017-2

U Malom Crniću, 08. 06. 2017. godine

 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE MALO CRNIĆE

 

                                                                                                          PREDSEDNIK,

                                                                                                     Mališa Antonijević