Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА У ВЕЛИКОМ И МАЛОМ ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ

На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016), члана 31. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 1/2017), члана 4. став 3.  Јавног позива за финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину број 06-9/2017-8/01, од 13. 04. 2017. године и члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 16/2008) и Извештаја и предлога Стручне комисије за оцену програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће, број 06-18/2017-05, од 29. 05. 2017. године,

Општинско веће општине Мало Црниће на седници одржаној 08. 06. 2017. године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА У ВЕЛИКОМ И МАЛОМ ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

ОДОБРАВАЈУ СЕ годишњи програми спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и којима се реализује функционисање организације Турнира у великом и малом фудбалу на територији  општине Мало Црниће и одобравају се новчана средства буџета општине Мало Црниће за финансирање и суфинансирање одобрених програма  у укупном износу од  450.000,00 динара, и то:

Ред. Бр. Датум Подносилац програма Назив програма Одобрена средства
1 12. 05. 2017. ОФС Мало Црниће Меморијални фудбалски турнир „Генерал Љубиша Величковић“ 120.000,00
2 17. 05. 2017. СД  „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ Меморијални фудбалски турнир „Генерал Љубиша Величковић“ 80.000,00
3 18. 05. 2017. ФК „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ Турнир у малом фудбалу 50.000,00
4 18. 05. 2017. ФК „РАДНИК“ Салаковац Турнир у малом фудбалу 50.000,00
5 18. 05. 2017. ФК „ШАПИНЕ“ Шапине Турнир у малом фудбалу 50.000,00
6 18. 05. 2017. ФК „БСК 1924“ Божевац Турнир у малом фудбалу 50.000,00
7 18. 05. 2017. ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша Турнир у малом фудбалу 50.000,00
СВЕГА 450.000,00

 

Члан 2.

            Са подносиоцем одобреног програма, у складу са законом, председник општине Мало Црниће закључује Уговор о реализовању програма.

Подносилац програма је дужан да се одазове позиву за закључење уговора у року од 8 дана од дана пријема позива, а у супротном, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Носилац одобреног програма је дужан да одобрена средства троши само за намене наведене у члану 1. диспозитива овог решења.

Носилац одобреног програма обавезан је да Општинском већу достави извештај о реализацији програма, са комплетном документацијом о остваривању програма и коришћењу средстава буџета општине Мало Црниће, оверену печатом, као и фотокопије фактура и извода из банке о стању и променама средстава на рачуну.

Извештај о реализацији програма подноси се у року од 15 дана од дана реализације програма, на апликационом Обрасцу 7.

Носилац програма је обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши повраћај неутрошених средстава на крају годину на рачун буџета Општине.

 

О б р а з л о ж е њ е

           

Општинско веће општине Мало Црниће  донело је Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће број 06-3/2017-7, од 27. 02. 2017. године.

Такође, Општинско веће општине Мало Црниће расписало је други Јавни позив за финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину, у износу од 550.000,00 динара, број 06-9/2017-8/01, од 13. 04. 2017. године. Наведени Јавни позив је објављен на интернет страници општине Мало Црниће, на огласној табли Општинске управе општине Мало Црниће и извршено је непосредно обавештавање потенцијалних учесника од стране ОФС Мало Црниће.

Стручна комисија за оцену програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће спровела је поступак по Јавном позиву за финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину и на основу утврђеног предлога за одобравање програма и одобравање висине средстава сачинила је Извештај и предлог Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање организације Турнира у великом и малом фудбалу на територији општине Мало Црниће и одређивању висине средстава у 2017. години, број 06-18/2017-05, од 29. 05. 2017. године и исти доставио Општинском већу на одлучивање.

Програми организовања спортског такмичења Турира у великом и малом фудбалу на територији општине Мало Црниће за 2017.годину, који ће се финансирати средствима из буџета општине Мало Црниће, намењени су фудбалским клубовима и ОФС Мало Црниће за организацију турнира.

Општинско веће општине Мало Црниће на основу спроведеног поступка и у складу са расположивим средствима опредељеним за ову намену у буџету општине Мало Црниће у 2017. години, одлучило је као у диспозитиву овог решења.

Ово Решење Општинског већа је коначно, а објавиће се на сајту општине Мало Црниће и у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

 

Број: 06-19/2017-2

У Малом Црнићу, 08. 06. 2017. године

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                                     Малиша Антонијевић