PREDLOG PLANA RADA KOMUNALNO-SAOBRAĆAJNOG INSPEKTORA ZA 2018 GODINU

Na osnovu Čl.10 Zakona o inspekcijskom nadzoru Sl. glasnik RS br.36/2015, inspekcija je dužna da sačini Godišnji plan inspekcijskog nadzora, koji se sprovodi kroz operativne (polugodišnje, tromesečne i mesečne) planove inspekcijskog nadzora.

PREDLOG PLANA RADA KOMUNALNO-SAOBRAĆAJNOG INSPEKTORA ZA 2018 GODINU

Svrha donošenja plana je:
1.neposredna primena zakona i drugih propisa,
2.sprovođenje inspekcijskog nadzora i rešavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu,
3.praćenje stanja i predlaganje mera za unapređenje stanja na terenu, u opštini
4.preventivno delovanje inspekcije kao jedno od sredstava ostvarenja cilja inspekcijskog nadzora.
Cilj plana rada je obezbeđenje:
-zakonitosti i bezbednosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata u oblasti primene propisa utvrđenih zakonom i odlukama opštine M. Crniće u ovoj oblasti.

 

KOMUNALNA DELATNOST

Opšti podaci:

Broj inspektora – Na kraju 2017, godine u komunalnoj inspekciji je 1 inspektor sa visokom stručnom spremom.

Poslovi inspektora: Vodi upravni postupak, vrši poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti: komunalna, saobvraćaj, trgovina i dr. poslove po nalogu neposrednih rukovodilaca.

Propisi po kojima postupa komunalna inspekcija:

ZAKONI:

1.Zakon o opštem upravnom postupku; Sl.gl RS 33/97 i 31/2001
2.Zakon o komunalnim delatnostima Sl.gl RS 88/11
3.Zakon o prekršajima Sl.gl RS 65/13
4.Zakon o trgovini Sl.gl RS 53/10 i 10/13
5.Zakon o inspekcijskom nadzoru Sl.gl RS 36/15

 

UREDBE I DRUGI PODZAKONSKI AKTI:

Uredba vlade o načinu uništavanja korovske biljke ambrozije;
2. Instrukcije ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o načinu korovske biljke ambrozije

 

ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE MALO CRNIĆE

1.Odluka o komunalnom redu (Sl. gl. opštine Malo Crniće 19/16)
2.Odluka o javnim putevima nateritoriji opštine Malo Crniće (Sl. gl. opštine M.Crniće 19/16)
3.Odluka o pijacama (Sl. gl. opštine Malo Crniće 1/2002)
4.Odluka o radnom vremenu u oblasti trgovine, ugostiteljstva, zanatstva i usluga na području opštine Malo Crniće (Sl. gl. opštine Malo Crniće 4/2005 i 01/09)
5.Odluka o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju na području opštine Malo Crniće (Sl. gl. opštine Malo Crniće 04/2007 )
6.Odluka o držanju domaćih životinja (03/11)
7. Odluka o auto taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Malo Crniće (Sl. gl. Opštine M. Crniće 19/16)

POSLOVNI PROCES

Inspekcijski nadzor u oblasti komunalne delatnosti
Inspekcijski nadzor u oblasti saobraćaja
Inspekcijski nadzor nad primenom dela zakona o trgovini

AKTIVNOSTI U OKVIRU POSLOVNOG PROCESA

Nadzor nad radom JKP i privrednih društava koji obavljaju kom.delatnost: kontrola sprovođenja programa obavljanja komunalnih delatnosti javnih preduzeća , nadzor nad izvršenjem kvaliteta obavljanja komunalnih delatnosti;

Nadzor nad radom JKP iz oblasti urbanizma,građ.zemljišta,puteva i izgradnje: nadzor nad održavanjem javnih površina i komunalnih objekata; nadzor nad korišćenjem javnih površina i komunalnih objekata; nadzor nad vraćanjem javne površine u prvobitno stanje;

Nadzor nad sprovođenjem zakona i propisa iz oblasti komunalne.delatnosti: održavanja čistoće u gradu, odvoženja i deponovanja smeća ;održavanja zelenih i rekreativnih površina;obavljanja delatnosti održavanja groblja i sahranjivanja; poslova zoohigijenske službe;pružanja pijačnih usluga;održavanja ulica, puteva i drugih javnih površina ;pružanja usluga snabdevanja vodom i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda;pružanja usluga snabdevanja toplotnom energijom, držanja domaćih životinja;sprovođenja Odluke o lokalnim komunalnim taksama;sprovođenja kućnog reda; održavanja spomenika i drugih ambijentalnih skulptura;korišćenja javnih parkirališta;pridržavanja propisanog radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata ;

Nadzor nad sprovođenjem dela zakona o trgovini i to u oblasti trgovine van prodajnog objekta, osim daljinske trgovine kao i u pogledu isticanja i pridržavanja radnog vremena i isticanja poslovnog imena .

U postupku inspekcijskog nadzora komunalni inspektor ima ista ovlašćenja kao i tržišni inspektor:

 

MESEČNI PLAN:

 

JANUAR:

Izrada godišnjeg izveštaja o radu inspektora u celini za prethodnu godinu.
Redovna kontrola održavanja komunalnog reda u opštini:

kontrola obavljanja komunalne delatnosti JKP “Čistoća“
kontrola obavljanja komunalne delatnosti upravljanje otpadom

 

• Kontrola prodaje robe van zatvorenog prostora po zakonu o trgovini.
Kontrola inspektora po zahtevu stranke.
Vanredne kontrole
Arhiviranje akata koji se vode pod br 355 i 347 i 344.
Izrada mesečnog izveštaja o radu.
Izrada godišnjeg izveštaja o radu za prethodnu godinu.

FEBRUAR:

Redovna kontrola održavanja komunalnog reda

kontrola obavljanja komunalne delatnosti JKP “Čistoća“
kontrola obavljanja komunalne delatnosti upravljanje otpadom
Kontrola radnog vremena ugostiteljskih objekata
Kontrola inspektora po zahtevu stranaka
Vanredne kontrole
Kontrola po Zakonu o Trgovini i Odluci o pijacama
Kontrola prodaje robe van zatvorenog prostora po zakonu o trgovini
Izrada mesečnog izveštaja o radu

 

MART :

Redovna kontrola održavanja komunalnog reda .

kontrola obavljanja komunalne delatnosti JKP “Čistoća“
kontrola obavljanja komunalne delatnosti upravljanje otpadom
Kontrola zauzeća javnih površina.
Kontrola prodaje robe van zatvorenog prostora po zakonu o trgovini i suzbijanje sive ekonomije.
Kontrola radnog vremena.
Kontrola inspektora po zahtevu stranke Kontrola po Zakonu o Trgovini i Odluci o pijacama
Vanredne kontrole.
Izrada mesečnog izveštaja o radu.

 

APRIL:

Akcija kontrole nelegalnih deponija.
Kontrola održavanja zelenih i rekreativnih površina u opštini.
Redovna kontrola održavanja komunalnog reda

kontrola obavljanja komunalne delatnosti JKP “Čistoća“
kontrola obavljanja komunalne delatnosti upravljanje otpadom
Kontrola zauzeća javnih površina.
Kontrola po odluci o držanju domaćih životinja i kućnjih ljubimaca – kontrola izvođenja pasa.
Kontrola po Zakonu o Trgovini i Odluci o pijacama.
Kontrole inspektora po zahtevu stranaka.
Vanredne kontrole.
Izrada mesečnog izvestaja o radu.

 

MAJ:

 

Kontrola održavanja zelenih i rekreativnih površina .
Redovna kontrola održavanja komunalnog reda u gradu.

kontrola obavljanja komunalne delatnosti JKP “Čistoća“
kontrola obavljanja komunalne delatnosti upravljanje otpadom
Kontrola po Zakonu o Trgovini i Odluci o pijacama.
Kontrole inspektora po zahtevu stranaka.
Vanredne kontrole.
Izrada mesečnog izvestaja o radu.

 

JUN:

Kontrola po uredbi vlade RS o uništavanju korovske biljke Ambrozije.
Redovna kontrola održavanja komunalnog reda u gradu.

kontrola obavljanja komunalne delatnosti JKP “Čistoća“
kontrola obavljanja komunalne delatnosti upravljanje otpadom
Kontrola parkiranja na području opštine.
Kontrola po Zakonu o Trgovini i Odluci o pijacama.
Kontrole inspektora po zahtevu stranaka.
Vanredne kontrole.
Izrada mesečnog izvestaja o radu

 

JUL:

 

Kontrola po uredbi vlade RS o uništavanju korovske biljke Ambrozije.
Redovna kontrola održavanja komunalnog reda .
kontrola obavljanja komunalne delatnosti JKP “Čistoća“
kontrola obavljanja komunalne delatnosti upravljanje otpadom
Kontrola po odluci o manjim montažnim objektima.
Kontrola po odluci o držanju domaćih životinja i kućnjih ljubimaca – kontrola izvođenja pasa.
Kontrola po Zakonu o Trgovini i Odluci o pijacama.
Kontrole inspektora po zahtevu stranaka.
Vanredne kontrole.
Izrada mesečnog izvestaja o radu.

 

AVGUST:

Kontrola vezane za pripreme manifestacije ““.
Kontrola po uredbi vlade RS o uništavanju korovske biljke Ambrozije.
Redovna kontrola održavanja komunalnog reda .

kontrola obavljanja komunalne delatnosti JKP “Čistoća“
kontrola obavljanja komunalne delatnosti upravljanje otpadom
Kontrola radnog vremena ugostiteljskih objekata.
Kontrola po Zakonu o Trgovini i Odluci o pijacama.
Kontrole inspektora po zahtevu stranaka.
Vanredne kontrole.
Izrada mesečnog izvestaja o radu.

 

SEPTEMBAR:

Redovna kontrola održavanja komunalnog reda

kontrola obavljanja komunalne delatnosti JKP “Čistoća“
kontrola obavljanja komunalne delatnosti upravljanje otpadom
Kontrola radnog vremena ugostiteljskih objekata.
Kontrola po Zakonu o Trgovini.
Kontrole inspektora po zahtevu stranaka.
Vanredne kontrole.
Izrada mesečnog izvestaja o radu.

 

OKTOBAR:

 

Redovna kontrola održavanja komunalnog reda.

kontrola obavljanja komunalne delatnosti JKP “Čistoća“
kontrola obavljanja komunalne delatnosti upravljanje otpadom
Kontrola po Zakonu o Trgovini.
Kontrole inspektora po zahtevu stranaka.
Vanredne kontrole.
Izrada godišnjeg plana
Izrada mesečnog izvestaja o radu.

 

NOVEMBAR:

Kontrola po odluci o držanju domaćih životinja.
Redovna kontrola održavanja komunalnog reda .

kontrola obavljanja komunalne delatnosti JKP “Čistoća“
kontrola obavljanja komunalne delatnosti upravljanje otpadom
Kontrola po Zakonu o Trgovini i Odluci o pijacama.
Kontrole inspektora po zahtevu stranaka.
Vanredne kontrole.
Izrada mesečnog izvestaja o radu.

 

DECEMBAR:

 

Redovna kontrola održavanja komunalnog reda u gradu.

kontrola obavljanja komunalne delatnosti JKP “Čistoća“
kontrola obavljanja komunalne delatnosti upravljanje otpadom

Kontrola po Zakonu o Trgovini.
Kontrole inspektora po zahtevu stranaka.
Vanredne kontrole.
Ažuriranje i arhiviranje predmeta.
Izrada mesečnog izvestaja o radu.

Osim planiranih aktivnosti komunalno saobraćajni inspektor će obavljati nadzor po nalogu Ministarstva i Načelnika upravnog okruga, sarađivaće i sa drugim inspekcijama i organima državne uprave.
SAOBRAĆAJNA DELATNOST

 

 

Saobraćajna inspekcija vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i Zakona o javnim putevima, i odgovarajućih odluka i to Odluke o javnom prevozu putnika i Odluke o javnim putevima na teritoriji opštine Malo Crniće.

 

Poslove nadzora iz nadležnosti saobraćajne inspekcije obavljaju 1 inspektor

 

KONTROLA PREVOZA PUTNIKA I TERETA

 

Prevoz tereta se može vršiti kao obavljanje javnog prevoza tereta i prevoz tereta za sopstvene potrebe.

Na osnovu praćenja i analize stanja u ovoj oblasti inspekcijskog nadzora inspekcija za puteve i javni prevoz procenjuje da je rizik nizak u oblasti javnog prevoza tereta i srednji u oblasti prevoza tereta za sostvene potrebe.

Shodno procenjenom riziku redovne inspekcijske kontrole u ovoj oblasti će se vršiti jednom nedeljno tokom cele godine, po prijavama i po službenoj dužnosti.

Posebna pažnja kontroli prevoza tereta će se posvetiti u periodu maj- jun i septembar- oktobar kada je intenzivniji prevoz (prevoz građevinskog materijala i ogrevnog drveta) i kada će se pored redovnih kontrola vršiti i vanredne kontrole.

Redovne kontrole će se vršiti u radno vreme tokom cele godine dok će vanredne kontrole u naznačenim periodima biti vršene van redovnog radnog vremena u popodnevnim odnosno večernjim časovima i vikendom.

Predmet ovih kontrola će biti subjekti koji su registrovani za obavljanje javnog prevoza stvari koji budu zatečeni u obavljanju javnog prevoza na teritoriji opštine Malo Crniće i subjekti koji su registrovani za prevoz tereta za sopstvene potrebe.

Inspekcijski nadzor će se spovoditi na svim javnim putevima a u periodu maj-jun na putevima koji gravitiraju ka većim regionalnim centrima odnosno u periodu septembar-oktobar na putevima koji gravitiraju lokacijama na kojima se nalazi veća količina ogrevnog drveta.

U cilju preventivnog delovanja javnost će se putem lokalnih medija obaveštavati o planu aktivnosti inspekcije kao i o potrebnim odobrenjima koje subjekti moraju imati.

 

Auto-taksi prevoz predstavlja poseban vid javnog vanlinijskog prevoza kome se posvećuje posebna pažnja.

Na osnovu praćenja i analize stanja u ovoj oblasti inspekcijskog nadzora inspekcija za puteve i javni prevoz procenjuje da je rizik visok.

Shodno procenjenom riziku redovne i vanredne kontrole prevoza putnika na teritoriji opštine Malo Crniće će se obavljati kontinuirano u toku cele godine.

Redovne kontrole će se obavljati u toku radnog vremena dok će se vanredne kontrole vršiti vikendom i van redovnog radnog vremena.
Kontrole će se vršiti na svim putevima i ulicama na teritoriji opštine Malo Crniće a kod privrednih subjekata-pravnih lica i u njihovim poslovnim prostorijama
Kontrole auto-taksi prevoza obuhvataju proveru registracije taksi radnje, proveru posedovanja rešenja o odobrenju obavljanja auto- taksi prevoza na teritoriji opštine Malo Crniće, roka važenja godišnje potvrde o pregledu vozila, proveru posedovanja potvrde o rasporedu na auto-taksi stanicu, proveru taksi dozvola, načina naplate usluga i uključenja taksimetra.

Poseban akcenat u kontrolama, u cilju suzbijanja sive ekonomije, će se staviti na posedovanje važećih rešenja o registraciji preduzeća i radnji.

Takođe u kontrolama vršiće se provera obavljanja taksi prevoza na teritoriji opštine Malo Crniće auto-taksi prevoznika koji imaju registrovanu radnju na teritoriji drugih opština.

Prilikom kontrola auto-taksi prevoza akcenat će biti stavljen na poslovanje preduzeća koja obavljaju prevoz putnika.

U cilju preventivnog delovanja javnost će se putem lokalnih medija obaveštavati o planu aktivnosti inspekcije kao i o potrebnim odobrenjima koje subjekti moraju imati. Takođe dva puta godišnje a po potrebi i češće održavaće se sastanci sa predstavnicima udruženja na kojima će se razmenjivati informacije o stanju u ovoj oblasti i potrebi korekcije plana kontrole auto-taksi prevoza.

 

KONTROLA PUTEVA, PUTNE OPREME I PUTNIH OBJEKATA

 

nadležnosti saobraćajne inspekcije je i nadzor nad sprovođenjem Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama.

poslovima kontrole inspektori će preduzimati sledeće mere :

 

zabranjivati ili obustavljati izvršenje radova na putevima koji se izvode protivno propisima,

naređivati otklanjanje nedostataka na putevima koji ugrožavaju bezbednost saobraćaja,

naređivati obustavljanje radova koji se izvode u neposrednoj blizini puteva a koji mogu dovesti u pitanje sigurnost puta i bezbednost saobraćaja,

naređivati rušenje objekata, odnosno uklanjanje instalacija izgrađenih, odnosno postavljenih u zaštitnom pojasu puta,

naređivati rušenje ili uklanjanje objekata, materijala, ograda, drveća i rastinja izgrađenih, ostavljenih ili podignutih protivno Odluci o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama,

naređivati preduzimanje mera za obezbeđenje puta i po potrebi zabranjivati privremeno saobraćaj vozila koja zbog svoje ukupne težine mogu da nanesu štetu putu,

preduzimati i druge mere i radnje za koje su ovlašćeni propisima.

Kontrole će se vršiti po službenoj dužnosti i po prijavama stranaka. Posebna pažnja u radu se posvećuje prijavama mesnih zajednica i građana koji kao stranke učestvuju u postupku i pružaju potrebnu podršku.

Posmatrajući kontrole sa vremenskog aspekta inspektori će u pojedinim vremenskim periodima posebnu pažnju posvetiti pojedinim vrstama kontrole i to:

Kontrola stanja drveća, obala, živica i drugih zasada pored puteva će se vršiti u periodu mart-april-maj i septembar-oktobar-novembar, a po isteku zakonskih rokova za njihovo održavanje,
Kontrola zimskog održavanja puteva i ulica će se vršiti u periodu decembar-januar-februar,
Kontrola stanja kolovoza puta (oštećenja kolovoza) će se vršiti kontinuirano u toku cele godine a posebna pažnja će se posvetiti u periodu maj-jun-jul-avgust-septembar zbog izvođenja radova na sanaciji oštećenja asfaltnih kolovoza.

Sve ostale vrste kontrola iz oblasti zaštite puteva će se vršiti kontinuirano u skladu sa potrebama posla.

Na osnovu praćenja i analize stanja u ovoj oblasti inspekcijskog nadzora inspekcija za puteve i javni prevoz procenjuje da je rizik srednji. Ovo se pre svega odnosi na segment održavanja puteva (uređenje obala i rastinja), dok se za druge segmente može reći da je procenjeni rizik nizak.

U cilju preventivnog delovanja inspekcija će sarađivati sa predsednicima mesnih zajednica kako bi mesne zajednice u proleće i jesen sprovele akcije uređenja obala i rastinja, i na vreme obavestile svoje sugrađane o potrebi sečenja rastinja kako bi se izbegle kaznene odredbe.

Takođe u cilju preventivnog delovanja putem lokalnih medija građani će biti obaveštavani o aktivnostima inspekcije vezanim za uređenje obala i rastinja.

 

Tabelarni prikaz aktivnosti saobraćajnog inspektora po mesecima:

AKTIVNOSTI MESECI
I II III IV V VI vii viii ix x xi xii
Redovne kontrole javnog prevoza putnika x x x x x x x x x x x x
Vanredne kontrole prevoza putnika x x x x
Redovne kontrole prevoza tereta x x x x x x x x x x x x
Vanredne kontrole prevoza tereta x x x x
Redovne kontrole auto-taksi prevoza x x x x x x x x x x x x
Vanredne kontrole auto-taksi prevoza x x x x x x x x x x x x
Kontrola auto-taksi prevoznika_______________ x x
Kontrola auto-taksi prevoznika_______________ x x
Kontrole javnog prevoza putnika i robe po prijavama stranaka x x x x x x x x x x x x
Redovne kontrole puteva, putne opremei putnih objekata x x x x x x x x x x x x
Kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata po prijavama stranaka x x x x x x x x x x x x
Kontrola stanja drveća, obala, živica i drugih zasadapored puteva x x x x x x
Kontrola zimskog održavanja puteva i ulica x x x
Kontrola stanja kolovoza puta
(oštećenje kolovoza) x x x x x
Izrada mesečnih izveštaja x x x x x x x x x x x x

 

Procena rizika u inspekcijskom nadzoru-komunalna delatnost

Procena rizika u godišnjem planu komunalno-saobraćajnog inspektora za oblast komunalne.delatnosti za 2018 godinu, vršena je na osnovu inspekcijskog nadzora i analize stanja u ovoj oblasti, dugogodišnjeg iskustva i obrade podataka iz kontrolnih listi. Najveći rizici su u oblastima držanja domaćih životilja i čistoće na javnim površinama (otpad, atmosferske padavine i otpadne vode). Postoji uvećanje rizika u oblasti sahranjivanja i grobalja iako još uvek nije visok.

 

 

Kritičan rizik
Visok rizik
Srednji rizik
Nizak rizik
Neznatan rizik
1 2 3 4 5
Legenda
1 Sahranjivanje i groblja
Javne zelene površine
Javno oglašavanje
2 Radno vreme ugostiteljskih objekata
Pijace
3 Postavljanje manjih montažnih objekata
Parkiranje vozila
Uređenje saobraćajnica
4 Držanje domaćih životinja
Proizvodnja i distribucija vode
5 Odvođenje atmosferskih voda
Održavanje čistoće
Upravljanje otpadom

 

 

 

 

 

 

Procena rizika u inspekcijskom nadzoru-putevi i saobraćaj

Procena rizika u godišnjem planu komunalno-saobraćajnog inspektora za oblast puteva i saobraćaja za 2018 godinu, vršena je na osnovu inspekcijskog nadzora i analize stanja u ovoj oblasti, dugogodišnjeg iskustva i obrade podataka iz kontrolnih listi.

 

 

 

Kritičan rizik
Visok rizik
Srednji rizik
Nizak rizik
Neznatan rizik
1 2 3 4 5
Legenda

2.1Prevoz lica i stvari za sopstvene potrebe
2.2 Zaustavljanje i parkiranje vozila
3.1 Auto taksi prevoz putnika
3.2 Vanlinijski prevoz putnika
3.3 Linijski prevoz putnika
Putevi i saobraćajna signalizacija
Nelegalni prevoz robe
Nelegalni prevoz putnika