ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНО-САОБРАЋАЈНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2018 ГОДИНУ

На основу Чл.10 Закона о инспекцијском надзору Сл. гласник РС бр.36/2015, инспекција је дужна да сачини Годишњи план инспекцијског надзора, који се спроводи кроз оперативне (полугодишње, тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора.

ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНО-САОБРАЋАЈНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2018 ГОДИНУ

Сврха доношења плана је:
1.непосредна примена закона и других прописа,
2.спровођење инспекцијског надзора и решавање у управним стварима у првом степену,
3.праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену, у општини
4.превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора.
Циљ плана рада је обезбеђење:
-законитости и безбедности пословања и поступања надзираних субјеката у области примене прописа утврђених законом и одлукама општине М. Црниће у овој области.

 

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Општи подаци:

Број инспектора – На крају 2017, године у комуналној инспекцији је 1 инспектор са високом стручном спремом.

Послови инспектора: Води управни поступак, врши послове инспекцијског надзора из области: комунална, саобвраћај, трговина и др. послове по налогу непосредних руководилаца.

Прописи по којима поступа комунална инспекција:

ЗАКОНИ:

1.Закон о општем управном поступку; Сл.гл РС 33/97 и 31/2001
2.Закон о комуналним делатностима Сл.гл РС 88/11
3.Закон о прекршајима Сл.гл РС 65/13
4.Закон о трговини Сл.гл РС 53/10 и 10/13
5.Закон о инспекцијском надзору Сл.гл РС 36/15

 

УРЕДБЕ И ДРУГИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ:

Уредба владе о начину уништавања коровске биљке амброзије;
2. Инструкције министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о начину коровске биљке амброзије

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

1.Одлука о комуналном реду (Сл. гл. општине Мало Црниће 19/16)
2.Одлука о јавним путевима натериторији општине Мало Црниће (Сл. гл. општине М.Црниће 19/16)
3.Одлука о пијацама (Сл. гл. општине Мало Црниће 1/2002)
4.Одлука о радном времену у области трговине, угоститељства, занатства и услуга на подручју општине Мало Црниће (Сл. гл. општине Мало Црниће 4/2005 и 01/09)
5.Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању на подручју општине Мало Црниће (Сл. гл. општине Мало Црниће 04/2007 )
6.Одлука о држању домаћих животиња (03/11)
7. Одлука о ауто такси превозу путника на територији општине Мало Црниће (Сл. гл. Општине М. Црниће 19/16)

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС

Инспекцијски надзор у области комуналне делатности
Инспекцијски надзор у области саобраћаја
Инспекцијски надзор над применом дела закона о трговини

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА

Надзор над радом ЈКП и привредних друштава који обављају ком.делатност: контрола спровођења програма обављања комуналних делатности јавних предузећа , надзор над извршењем квалитета обављања комуналних делатности;

Надзор над радом ЈКП из области урбанизма,грађ.земљишта,путева и изградње: надзор над одржавањем јавних површина и комуналних објеката; надзор над коришћењем јавних површина и комуналних објеката; надзор над враћањем јавне површине у првобитно стање;

Надзор над спровођењем закона и прописа из области комуналне.делатности: одржавања чистоће у граду, одвожења и депоновања смећа ;одржавања зелених и рекреативних површина;обављања делатности одржавања гробља и сахрањивања; послова зоохигијенске службе;пружања пијачних услуга;одржавања улица, путева и других јавних површина ;пружања услуга снабдевања водом и одвођења и пречишћавања отпадних вода;пружања услуга снабдевања топлотном енергијом, држања домаћих животиња;спровођења Одлуке о локалним комуналним таксама;спровођења кућног реда; одржавања споменика и других амбијенталних скулптура;коришћења јавних паркиралишта;придржавања прописаног радног времена угоститељских и других објеката ;

Надзор над спровођењем дела закона о трговини и то у области трговине ван продајног објекта, осим даљинске трговине као и у погледу истицања и придржавања радног времена и истицања пословног имена .

У поступку инспекцијског надзора комунални инспектор има иста овлашћења као и тржишни инспектор:

 

МЕСЕЧНИ ПЛАН:

 

ЈАНУАР:

Израда годишњег извештаја о раду инспектора у целини за претходну годину.
Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини:

контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Чистоћа“
контрола обављања комуналне делатности управљање отпадом

 

• Контрола продаје робе ван затвореног простора по закону о трговини.
Контрола инспектора по захтеву странке.
Ванредне контроле
Архивирање аката који се воде под бр 355 и 347 и 344.
Израда месечног извештаја о раду.
Израда годишњег извештаја о раду за претходну годину.

ФЕБРУАР:

Редовна контрола одржавања комуналног реда

контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Чистоћа“
контрола обављања комуналне делатности управљање отпадом
Контрола радног времена угоститељских објеката
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама
Контрола продаје робе ван затвореног простора по закону о трговини
Израда месечног извештаја о раду

 

МАРТ :

Редовна контрола одржавања комуналног реда .

контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Чистоћа“
контрола обављања комуналне делатности управљање отпадом
Контрола заузећа јавних површина.
Контрола продаје робе ван затвореног простора по закону о трговини и сузбијање сиве економије.
Контрола радног времена.
Контрола инспектора по захтеву странке Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама
Ванредне контроле.
Израда месечног извештаја о раду.

 

АПРИЛ:

Акција контроле нелегалних депонија.
Контрола одржавања зелених и рекреативних површина у општини.
Редовна контрола одржавања комуналног реда

контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Чистоћа“
контрола обављања комуналне делатности управљање отпадом
Контрола заузећа јавних површина.
Контрола по одлуци о држању домаћих животиња и кућњих љубимаца – контрола извођења паса.
Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама.
Контроле инспектора по захтеву странака.
Ванредне контроле.
Израда месечног известаја о раду.

 

МАЈ:

 

Контрола одржавања зелених и рекреативних површина .
Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.

контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Чистоћа“
контрола обављања комуналне делатности управљање отпадом
Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама.
Контроле инспектора по захтеву странака.
Ванредне контроле.
Израда месечног известаја о раду.

 

ЈУН:

Контрола по уредби владе РС о уништавању коровске биљке Амброзије.
Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.

контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Чистоћа“
контрола обављања комуналне делатности управљање отпадом
Контрола паркирања на подручју општине.
Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама.
Контроле инспектора по захтеву странака.
Ванредне контроле.
Израда месечног известаја о раду

 

ЈУЛ:

 

Контрола по уредби владе РС о уништавању коровске биљке Амброзије.
Редовна контрола одржавања комуналног реда .
контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Чистоћа“
контрола обављања комуналне делатности управљање отпадом
Контрола по одлуци о мањим монтажним објектима.
Контрола по одлуци о држању домаћих животиња и кућњих љубимаца – контрола извођења паса.
Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама.
Контроле инспектора по захтеву странака.
Ванредне контроле.
Израда месечног известаја о раду.

 

АВГУСТ:

Контрола везане за припреме манифестације ““.
Контрола по уредби владе РС о уништавању коровске биљке Амброзије.
Редовна контрола одржавања комуналног реда .

контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Чистоћа“
контрола обављања комуналне делатности управљање отпадом
Контрола радног времена угоститељских објеката.
Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама.
Контроле инспектора по захтеву странака.
Ванредне контроле.
Израда месечног известаја о раду.

 

СЕПТЕМБАР:

Редовна контрола одржавања комуналног реда

контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Чистоћа“
контрола обављања комуналне делатности управљање отпадом
Контрола радног времена угоститељских објеката.
Контрола по Закону о Трговини.
Контроле инспектора по захтеву странака.
Ванредне контроле.
Израда месечног известаја о раду.

 

ОКТОБАР:

 

Редовна контрола одржавања комуналног реда.

контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Чистоћа“
контрола обављања комуналне делатности управљање отпадом
Контрола по Закону о Трговини.
Контроле инспектора по захтеву странака.
Ванредне контроле.
Израда годишњег плана
Израда месечног известаја о раду.

 

НОВЕМБАР:

Контрола по одлуци о држању домаћих животиња.
Редовна контрола одржавања комуналног реда .

контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Чистоћа“
контрола обављања комуналне делатности управљање отпадом
Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама.
Контроле инспектора по захтеву странака.
Ванредне контроле.
Израда месечног известаја о раду.

 

ДЕЦЕМБАР:

 

Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.

контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Чистоћа“
контрола обављања комуналне делатности управљање отпадом

Контрола по Закону о Трговини.
Контроле инспектора по захтеву странака.
Ванредне контроле.
Ажурирање и архивирање предмета.
Израда месечног известаја о раду.

Осим планираних активности комунално саобраћајни инспектор ће обављати надзор по налогу Министарства и Начелника управног округа, сарађиваће и са другим инспекцијама и органима државне управе.
САОБРАЋАЈНА ДЕЛАТНОСТ

 

 

Саобраћајна инспекција врши надзор над спровођењем Закона о превозу терета у друмском саобраћају, Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Закона о јавним путевима, и одговарајућих одлука и то Одлуке о јавном превозу путника и Одлуке о јавним путевима на територији општине Мало Црниће.

 

Послове надзора из надлежности саобраћајне инспекције обављају 1 инспектор

 

КОНТРОЛА ПРЕВОЗА ПУТНИКА И ТЕРЕТА

 

Превоз терета се може вршити као обављање јавног превоза терета и превоз терета за сопствене потребе.

На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора инспекција за путеве и јавни превоз процењује да је ризик низак у области јавног превоза терета и средњи у области превоза терета за соствене потребе.

Сходно процењеном ризику редовне инспекцијске контроле у овој области ће се вршити једном недељно током целе године, по пријавама и по службеној дужности.

Посебна пажња контроли превоза терета ће се посветити у периоду мај- јун и септембар- октобар када је интензивнији превоз (превоз грађевинског материјала и огревног дрвета) и када ће се поред редовних контрола вршити и ванредне контроле.

Редовне контроле ће се вршити у радно време током целе године док ће ванредне контроле у назначеним периодима бити вршене ван редовног радног времена у поподневним односно вечерњим часовима и викендом.

Предмет ових контрола ће бити субјекти који су регистровани за обављање јавног превоза ствари који буду затечени у обављању јавног превоза на територији општине Мало Црниће и субјекти који су регистровани за превоз терета за сопствене потребе.

Инспекцијски надзор ће се споводити на свим јавним путевима а у периоду мај-јун на путевима који гравитирају ка већим регионалним центрима односно у периоду септембар-октобар на путевима који гравитирају локацијама на којима се налази већа количина огревног дрвета.

У циљу превентивног деловања јавност ће се путем локалних медија обавештавати о плану активности инспекције као и о потребним одобрењима које субјекти морају имати.

 

Ауто-такси превоз представља посебан вид јавног ванлинијског превоза коме се посвећује посебна пажња.

На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора инспекција за путеве и јавни превоз процењује да је ризик висок.

Сходно процењеном ризику редовне и ванредне контроле превоза путника на територији општине Мало Црниће ће се обављати континуирано у току целе године.

Редовне контроле ће се обављати у току радног времена док ће се ванредне контроле вршити викендом и ван редовног радног времена.
Контроле ће се вршити на свим путевима и улицама на територији општине Мало Црниће а код привредних субјеката-правних лица и у њиховим пословним просторијама
Контроле ауто-такси превоза обухватају проверу регистрације такси радње, проверу поседовања решења о одобрењу обављања ауто- такси превоза на територији општине Мало Црниће, рока важења годишње потврде о прегледу возила, проверу поседовања потврде о распореду на ауто-такси станицу, проверу такси дозвола, начина наплате услуга и укључења таксиметра.

Посебан акценат у контролама, у циљу сузбијања сиве економије, ће се ставити на поседовање важећих решења о регистрацији предузећа и радњи.

Такође у контролама вршиће се провера обављања такси превоза на територији општине Мало Црниће ауто-такси превозника који имају регистровану радњу на територији других општина.

Приликом контрола ауто-такси превоза акценат ће бити стављен на пословање предузећа која обављају превоз путника.

У циљу превентивног деловања јавност ће се путем локалних медија обавештавати о плану активности инспекције као и о потребним одобрењима које субјекти морају имати. Такође два пута годишње а по потреби и чешће одржаваће се састанци са представницима удружења на којима ће се размењивати информације о стању у овој области и потреби корекције плана контроле ауто-такси превоза.

 

КОНТРОЛА ПУТЕВА, ПУТНЕ ОПРЕМЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

 

надлежности саобраћајне инспекције је и надзор над спровођењем Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима и улицама.

пословима контроле инспектори ће предузимати следеће мере :

 

забрањивати или обустављати извршење радова на путевима који се изводе противно прописима,

наређивати отклањање недостатака на путевима који угрожавају безбедност саобраћаја,

наређивати обустављање радова који се изводе у непосредној близини путева а који могу довести у питање сигурност пута и безбедност саобраћаја,

наређивати рушење објеката, односно уклањање инсталација изграђених, односно постављених у заштитном појасу пута,

наређивати рушење или уклањање објеката, материјала, ограда, дрвећа и растиња изграђених, остављених или подигнутих противно Одлуци о општинским и некатегорисаним путевима и улицама,

наређивати предузимање мера за обезбеђење пута и по потреби забрањивати привремено саобраћај возила која због своје укупне тежине могу да нанесу штету путу,

предузимати и друге мере и радње за које су овлашћени прописима.

Контроле ће се вршити по службеној дужности и по пријавама странака. Посебна пажња у раду се посвећује пријавама месних заједница и грађана који као странке учествују у поступку и пружају потребну подршку.

Посматрајући контроле са временског аспекта инспектори ће у појединим временским периодима посебну пажњу посветити појединим врстама контроле и то:

Контрола стања дрвећа, обала, живица и других засада поред путева ће се вршити у периоду март-април-мај и септембар-октобар-новембар, а по истеку законских рокова за њихово одржавање,
Контрола зимског одржавања путева и улица ће се вршити у периоду децембар-јануар-фебруар,
Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза) ће се вршити континуирано у току целе године а посебна пажња ће се посветити у периоду мај-јун-јул-август-септембар због извођења радова на санацији оштећења асфалтних коловоза.

Све остале врсте контрола из области заштите путева ће се вршити континуирано у складу са потребама посла.

На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора инспекција за путеве и јавни превоз процењује да је ризик средњи. Ово се пре свега односи на сегмент одржавања путева (уређење обала и растиња), док се за друге сегменте може рећи да је процењени ризик низак.

У циљу превентивног деловања инспекција ће сарађивати са председницима месних заједница како би месне заједнице у пролеће и јесен спровеле акције уређења обала и растиња, и на време обавестиле своје суграђане о потреби сечења растиња како би се избегле казнене одредбе.

Такође у циљу превентивног деловања путем локалних медија грађани ће бити обавештавани о активностима инспекције везаним за уређење обала и растиња.

 

Табеларни приказ активности саобраћајног инспектора по месецима:

АКТИВНОСТИ МЕСЕЦИ
I II III IV V VI vii viii ix x xi xii
Редовне контроле јавног превоза путника x x x x x x x x x x x x
Ванредне контроле превоза путника x x x x
Редовне контроле превоза терета x x x x x x x x x x x x
Ванредне контроле превоза терета x x x x
Редовне контроле ауто-такси превоза x x x x x x x x x x x x
Ванредне контроле ауто-такси превоза x x x x x x x x x x x x
Контрола ауто-такси превозника_______________ x x
Контрола ауто-такси превозника_______________ x x
Контроле јавног превоза путника и робе по пријавама странака x x x x x x x x x x x x
Редовне контроле путева, путне опрeмеи путних објеката x x x x x x x x x x x x
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака x x x x x x x x x x x x
Контрола стања дрвећа, обала, живица и других засaдапоред путева x x x x x x
Контрола зимског одржавања путева и улица x x x
Контрола стања коловоза пута
(оштећење коловоза) x x x x x
Израда месечних извештаја x x x x x x x x x x x x

 

Процена ризика у инспекцијском надзору-комунална делатност

Процена ризика у годишњем плану комунално-саобраћајног инспектора за област комуналне.делатности за 2018 годину, вршена је на основу инспекцијског надзора и анализе стања у овој области, дугогодишњег искуства и обраде података из контролних листи. Највећи ризици су у областима држања домаћих животиља и чистоће на јавним површинама (отпад, атмосферске падавине и отпадне воде). Постоји увећање ризика у обlaсти сахрањивања и гробаља иако још увек није висок.

 

 

Критичан ризик
Висок ризик
Средњи ризик
Низак ризик
Незнатан ризик
1 2 3 4 5
Легенда
1 Сахрањивање и гробља
Јавне зелене површине
Јавно оглашавање
2 Радно време угоститељских објеката
Пијаце
3 Постављање мањих монтажних објеката
Паркирање возила
Уређење саобраћајница
4 Држање домаћих животиња
Производња и дистрибуција воде
5 Одвођење атмосферских вода
Одржавaње чистоће
Управљање отпадом

 

 

 

 

 

 

Процена ризика у инспекцијском надзору-путеви и саобраћај

Процена ризика у годишњем плану комунално-саобраћајног инспектора за област путева и саобраћаја за 2018 годину, вршена је на основу инспекцијског надзора и анализе стања у овој области, дугогодишњег искуства и обраде података из контролних листи.

 

 

 

Критичан ризик
Висок ризик
Средњи ризик
Низак ризик
Незнатан ризик
1 2 3 4 5
Легенда

2.1Превоз лица и ствари за сопствене потребе
2.2 Заустављање и паркирање возила
3.1 Ауто такси превоз путника
3.2 Ванлинијски превоз путника
3.3 Линијски превоз путника
Путеви и саобраћајна сигнализација
Нелегални превоз робе
Нелегални превоз путника