ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуга ЈН бр. 1/2018 ПАРТИЈА бр. 5 „Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу зграде општинске управе Мало Црниће “