ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности ЈН  бр. 2/2018 „Набавка добара за потребе репрезентације (бифе) Општинске управе Мало Црниће

 

На основу члана 39. и 55. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке начелника Општинске управе општине Мало Црниће о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈН бр. 2/2018 од 02.02.2018. године,

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ MAЛО ЦРНИЋЕ

ул. Маршала Тита бр. 80

О б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ

за

Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности

ЈН  бр. 2/2018

Набавка добара за потребе репрезентације (бифе) Општинске управе

Мало Црниће

 1. Подаци о наручиоцу: Општинска управа општине Мало Црниће ул. Маршала Тита бр. 80, 12311 Мало Црниће, позива све заинтересоване понуђаче да доставе своје писмене понуде за набавку добара за потребе репрезентације (бифе) Општинске управе Мало Црниће.
 2. Брста наручиоца: Локална самоуправа.
 3. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности.
 4. Врста јавне набавке: Добра
 5. Тип јавне набавке: Набавка није обликована по партијама.
 6. Редни број јавне набавке: ЈН бр. 2/2018
 7. Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке  је набавка добара за потребе репрезентације (бифе) Општинске управе Мало Црниће
 8. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: ОРН 15982000 (Безалкохолни освежавајући напици), 15860000 (кафа,чај и сродни производи), 15830000 (шећер и сродни производи).
 9. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за избор најповољније понуде је Најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а.
 10. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом, као и достављање финансијског обезбеђења, те других доказа који се конкурсном документацијом као траженом наводи.
 11. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсну документацију наручилац истовремено са овим позивом објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са тим, конкурсна документација може се преузети на:
 12. Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
 13. Интернт страници наручиоца: www.opstinaмаlocrnice.rs
 14. Начин подношења понуда и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примељена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
 • Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуде се достављају на адресу наручиоца, са назнаком „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈЈН бр. 2/2018 „Набавка добара за потребе репрезентације (бифе) Општинске управе Мало Црниће“
 • На полеђини коверте навести назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда са варијантама није дозвољена.
 • Благовременом ће се сматрати све понуде које буду примљене до 12,00 часова 02.2018. године.
 • Рок за подношење писмених понуда почиње да тече наредног дана од дана објављивања позива на Порталу Управе за јавне набавке.
 • Уколико рок за отварање понуда падне у нерадне дане као што су субота, недеља или државни празник, отварање понуда ће се обавити првог наредног радног дана.
 • Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се јавно 13.02.2018. године у 12,30 часова, у просторијама Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80 (мала сала – први спрат), 12311 Мало Црниће. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.
 2. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење од стране овлашћеног лица понуђача, које морају предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
 3. Рок за доношење одлуке о додели уговора. Одлука о додели уговора биће донета у законом предвиђеном року, а закључење уговора ће се обавити одмах по истеку рока за заштиту права али не дужим од законом утврђеног рока.
 • Наручилац задржава право да од јавне набавке односно од доделе уговора за предметну јавне набавку одустане, уколико настану такве околности на коју наручилац није могао да утиче, као и у случају пријема неодговарајућих и неприхватљивих понуда.
 • Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет овог позива могу се добити на телефон: 012/280-016 сваког радног дана од 7,30-15,00 часова.
 1. Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са припремом понуде могу се добити писаним путем – поштом или на email: milicadirekcija@gmail.com
 • лице за контакт Милица Митић, Референт за јавне набавке.

 

Конкурсну документацију можете преузети овде