ПОЗИВ За достављање писмених понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга “Вршење стручног надзора над уређењем атарских путева на територији општине Мало Црниће“

На основу члана 39., 55. и 57. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке начелника Општинске управе општине Мало Црниће о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈН бр. 14/2017 од 12.09.2017. године,

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ MAЛО ЦРНИЋЕ

ул. Маршала Тита бр. 80

О б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ

За достављање писмених понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга

Вршење стручног надзора над уређењем атарских путева

на територији општине Мало Црниће“

ЈН  бр. 14/2017

 1. Подаци о наручиоцу: Општинска управа општине Мало Црниће ул. Маршала Тита бр. 80, 12 311 Мало Црниће, позива све заинтересоване понуђаче да доставе своје писмене понуде за вршење услуга стручног надзора над уређењем атарских путева на територији општине Мало Црниће.
 2. Брста наручиоца: Локална самоуправа.
 3. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности.
 4. Врста јавне набавке: Услуге.
 5. Тип јавне набавке: Набавка није обликована по партијама.
 6. Редни број јавне набавке: ЈН бр. 14/2017.
 7. Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке  су услуге стручног надзора  над  уређењем атарских (некатегорисаних) путева на територији општине Мало Црниће.
 8. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: ОРН 71520000 (Услуге грађевинског надзора).
 9. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је Најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а.
 10. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом, а што се посебно односи на поседовање одговарајућих лиценци за пружање предметних услуга, као и достављање финансијског обезбеђења, те других доказа који се конкурсном документацијом наводе.
 • Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
 1. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсну документацију поручилац истовремено са овим позивом објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са тим, конкурсна документација може се преузети на:
 2. Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
 3. Интернт страници наручиоца: www.opstinaмаlocrnice.org
 4. Начин подношења понуда и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примељена од стране поручиоца до назначеног датума и часа.
 • Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуде се достављају на адресу поручиоца, са назнаком „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈЈН бр. 14/2017 „Вршење стручног надзора над уређењем атарских путева на територији општине Мало Црниће“.
 • На полеђини коверте навести назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда са варијантама није дозвољена.
 • Благовременом ће се сматрати све понуде које буду примљене до 12,00 часова 25.09.2017. године.
 • Рок за подношење писмених понуда почиње да тече наредног дана од дана објављивања позива на Порталу Управе за јавне набавке.
 • Уколико рок за отварање понуда падне у нерадне дане као што су субота, недеља или државни празник, отварање понуда ће се обавити првог наредног радног дана.
 • Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се јавно 25.09.2017. године у 12,30 часова, у просторијама Општинске управе општине Мало Црниће, мала сала – први спрат. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.
 2. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење од стране овлашћеног лица понуђача, које морају предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
 3. Рок за доношење одлуке о додели уговора. Одлука о додели уговора биће донета у законом предвиђеном року, а закључење уговора ће се обавити одмах по истеку рока за заштиту права али не дужим од законом утврђеног рока.
 • Наручилац задржава право да од јавне набавке односно од доделе уговора за предметну јавне набавку одустане, уколико настану такве одконости на коју поручилац није могао да утиче, као и у случају пријема неодговарајућих и неприхватљивих понуда.
 • Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет овог позива могу се добити на телефон: 012/280-016 сваког радног дана од 7,30-15,00 часова.
 1. Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са припремом понуде могу се добити писаним путем – поштом или на email: milicadirekcija@gmail.com
 • лице за контакт Милица Митић, Референт за јавне набавке.

 

Конкурсну документацију можете преузети овде