”Помоћ у кући за стара лица”

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ MAЛО ЦРНИЋЕ
Маршала Тита бр.80
12311 МАЛО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Општинска управа општине Мало Црниће
Адреса наручиоца: Маршала Тита бр.80
Интернет страница наручиоца : www.opstinaмаlocrnice.org.
Врста наручиоца: Локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: услуга
Опис предмета набавке: одабир пружаоца услуга ”Помоћ у кући за стара лица”.
ОРН: – 85312100- дневне услуге у заједници
Елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена“
Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација може се преузети на адреси: Општинска управа општине Mало Црниће, Маршала Тита бр.80, Мало Црниће, иста је доступна на интернет адреси: www.opstinaмаlocrnice.org. и www.ujn.gov.rs , Портал јавних набавки.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара на адресу : Општинска управа општине Мало Црниће, ул.Маршала Тита бр.80, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку услуга – „Помоћ у кући за стара лица“, ЈН бр. 5/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон.
Рок за подношење понуда је 28.03.2016. године. Благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене на адреси: Општинска управа општине Мало Црниће, Маршала Тита бр.80, 12311 Мало Црниће, најкасније последњег дана наведеног рока, до 12,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 28.03.2016. у 13.00 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Општинске управе општине Мало Црниће, мала сала – први спрат.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Представници понуђача морају имати уредно овлашћење које ће предати Комисији за јавне набавке, приликом отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са припремом понуде могу се добити писаним путем –поштом или на е-маил jela@opstinamalocrnice.org лице за контакт Јелица Мрдак, председник Комисије.

 

[dg ids=”3182″]