ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ За ЈН бр. 7/2017

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 За ЈН бр. 7/2017

 

Општинска управа општине Мало Црниће“ у складу са Законо о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) покренула је поступак ЈНМВ „Услуга сузбијања комараца“.

Наручилац услуга Општинска управа општине Мало Црниће је дана 28.04.2017. године објавила Позива за достављање писмених понуда и Конкурсну документацију на Портал Управе за јавне набавке.

Дана 05.05.2017. године на адресу наручиоца стигао је захтев за додатним појашњењем конкурсне документације, а чија питања гласе:

 

  • У конкурсној документацији у ставу V 1.2., тачка 2 која се односи на кадровски капацитет сте навели „1 лекар спедијалиста епидемиологије са лиценцом лекарске коморе РС“

ПИТАЊЕ:  Да ли се као кадровски капацитет прихвата лекар медицине спедијалиста хигијене?

  • У конкурсној документацји V,2 Упутства како се доказује испуњеност услова се наводи „понуђач као доказ доставља за саветника за хемикалије и саветника за транспрт опасног тетрета Уговоре о ангажовању као и доказе о стручној оспособљености – лиценце“

Дати кадар се не наводи као услов у ставу V,1.2.тачка 2 који се односи на кадровски капацитет.

ПИТАЊЕ: Да ли се кадровски капацитет односи на саветника за хемикалије и саветника за транспорт опасног материјала?

 

С тим у вези Вам дајемо следеће

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

  • Прво питање: Наручилац у конкурсној документацији наводи да му је потребан 1 лекар специјалиста епидемиологије са лиценцом лекарске коморе РС.
  • Друго питање: Да, односи се на саветника за хемикалије и саветника за транспорт опасног материјала.

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ