ПЛАН РАДА ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2017 ГОДИНУ

ПЛАН РАДА ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА

ЗА 2017 ГОДИНУ

            У 2017.години планирано је више редовних,као и ванредних инспекцијских контрола извођења грађевинских радова из следећих области:

-Контрола извођења радова по грађевинским дозволама-10 контрола

-Контрола пријаве почетка изградње-4 контроле

-Контрола темеља по достављеним геодетским снимцима-3 контроле

-Контрола завршетка објекта у конструктивном смислу-2 контроле

-Контрола извођења радова по члану 145.-помоћни објекти-10 објеката

-Контрола по другим члановима закона(забране и др.)-3 контроле

 

Након редовне контроле у току 2017 године вршиће се и ванредна контрола по службеној дужности, као и контрола извршења по донетим решењима.

 

У току 2017.године наставиће се поступак Озакоњења,састављањем записника и појединачног списка нелегалних објеката,упоређивањем објекта из авио снимка са стањем у катастру и тада че се донети  више решења о рушењу нелегалних објеката.

 

Грађевински инспектор ће у току 2017.године,радити као и у претходним годинама у саставу разних комисија из области грађевинске струке.

 

 

 

 

Грађевински инспектор

Општинске управе Мало Црниће

 

Драган Јовановић,грађ.инж.