Почетна

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2022.ГОДИНИ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ ДАНА 21.03.2022.ГОДИНЕ НА ЗВАНИЧНОМ САЈТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Предлог листе – кудови 2022

Решење – кудови 2022

ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2022. ГОДИНИ

ДВАНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН

ЈЕДАНАЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН

ДЕСЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН

ДЕВЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН

ОСМА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН

СЕДМА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН

ШЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН

ПЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА

ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПЛАНА

ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН ЗА 2022

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА А КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2022. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 2022

Образац предлог програма – удружења грађана 2022

Образац буџет пројекта – удружења грађана 2022.

Образац буџет пројекта – удружења грађана 2022.

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА-2022.

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу члана 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), тачке 3., 8., 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022),  и Одлуке о расписивању избора за председника Републике, Општинска управа Мало Црниће, објављује 03. марта 2022. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се грађани Општине Мало Црниће да Општинска управа Мало Црниће, излаже део бирачког списка за подручје Општине Мало Црниће на увид грађанима, тако да могу извршити проверу да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, као и да могу захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку.

Увид у бирачки списак може се извршити непосредно сваког радног дана у времену од 07-15 часова, у згради Општинске управе у Малом Црнићу, Бајлонијева 119., канцеларија број 14., позивом на број 012/280-016, на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе, као и на сајту Општине Мало Црниће, до закључења бирачког списка, односно до 18.03.2022. године у 24,00 часова.

Грађани који лично врше увид потребно је да на увид донесу личну карту или другу исправу са матичним бројем, којом доказују свој идентитет.

Упис бирача у бирачки списак по службеној дужности и по захтеву грађана, као и промене у бирачком списку, врше се у Општинској управи Мало Црниће ДО ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА (15 дана пре дана одређеног за гласање), након закључења бирачког списка захтеви за вршење свих промена у бирачком списку подносе се Министарству државне управе и локалне самоураве, најкасније 72 часа пре одржавања гласања.

Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Обавештавају се грађани да Општинској управи Мало Црниће могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 12.03.2022. године до 24,00 часова, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи. Бирачи који имају боравиште у иностранству могу преко диломатско-конзуларног представништва Републике Србије, да поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

Број: 014-2/2022

У Малом Црнићу, 03. март 2022. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

 ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА,                 

Драган Митић с.р.