П О З И В За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности „УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА “

На основу члана 39., 55. и 57., Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“, број 124/2012 и 68/2015),  Општинска управа Мало Црниће упућује

 

П  О  З  И  В

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

„УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА  “

 

  1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:  Општинска управа Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
  2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Ораган локалне самоуправе.
  3. ВРСТА ПОТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
  4. ОПИС ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: услуга сузбијање комараца ОРН: 90919200-услуга сузбијања штеточина.
  5.  БРОЈ ПАРТИЈА, УКОЛИКО СЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ОБЛИКУЈЕ У ВИШЕ ПАРТИЈА: Предмет набавке није обликован по партијама
  6. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа понуђена цена.
  7. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет стајту наручиоца: WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
  8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК: Понуда се подноси непосредно или преко поште, на адресу ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ, Општинска управа 12311 Мало Црниће, СА НАЗНАКОМ – „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- НЕ ОТВАРАТИ“  на прописаним обрасцима из конкурсне документације, у затвореној коверти или ,кутији, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се отвара први пут У РОКУ ОД 10 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, односно до 25. 04. 2016. године у 10,00 часова.
  9. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: отварање понуда ће се обавити на дан истека рока за подношење понуда, 25. 04. 2016. године, у 10,30 часова у згради Скупштине општине Мало Црниће.
  10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Овлашћени представник понуђача, који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отвaрању понуда.
  11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: одлука о додели уговoра биће донета најксније 10 дана од дана отварања понуда.
  12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Снежана Милошевић, дипл. правник, службеник за јавне набавке у Општинској управи Мало Црниће, 012/280-016, e-mail sneza.miloseviccrnice@gmail.com.