П О З И В За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности „УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА “

 

На основу члана 39., 55. и 57., Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“, број 124/2012 и 68/2015),  Општинска управа Мало Црниће упућује

 

П  О  З  И  В

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

„УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА  “

 

 1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: Општинска управа Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
 1. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Ораган локалне самоуправе.
 2. ВРСТА ПОТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавк
  е мале вредности.
 3. ОПИС ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: услуга сузбијање комараца ОРН: 90919200-услуга сузбијања штеточина.
 4.  БРОЈ ПАРТИЈА, УКОЛИКО СЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ОБЛИКУЈЕ У ВИШЕ ПАРТИЈА: Предмет набавке није обликован по партијама
 5. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.
 6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет стајту наручиоца: WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
 7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК: Понуда се подноси непосредно или преко поште, на адресу ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ, Општинска управа 12311 Мало Црниће, СА НАЗНАКОМ – „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- НЕ ОТВАРАТИ“  на прописаним обрасцима из конкурсне документације, у затвореној коверти или ,кутији, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се отвара први пут. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА је до 10,00 часова 10.05.2017. Године.
 8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда обавиће се јавно на дан истека рока за подношење понуда, односно 10.05.2017. године, у 10,30 часова у згради Скупштине општине Мало Црниће.
 9. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
  УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
  у поступку отварања понуда могу
  активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Овлашћени представник понуђача, који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отвaрању понуда.
 10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА: Одлука о додели уговoра биће донета у законом предвиђеном року, а закључење уговора ћ
  е се обавити одмах по истеку рока за заштиту права али не дужим од законом утврђеног рока.
 11. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Милица Митић, Референт за јавне набавке у Општинској управи Мало Црниће, 012/280-016, e-mail: milicadirekcija@gmail.com

Конкурсну докумрнтацију можете преузети овде.