P O Z I V Za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti „RADOVI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU ZGRADE ARHIVE“ JN br. 4/2017

Na osnovu člana 39., 55. i 57., Zakona o javnim nabavkama („Sl glasnik RS“, broj 124/2012),  Opštinska uprava Malo Crniće upućuje

 

P  O  Z  I  V

Za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti

„RADOVI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU ZGRADE ARHIVE“

JN br. 4/2017

 1. NAZIV, ADRESA I INTERNET STRANICA NARUČIOCA:  Opštinska uprava Malo Crniće, 12311 Malo Crniće, WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
 2. VRSTA NARUČIOCA: Oragan lokalne samouprave.
 3. VRSTA POTUPKA JAVNE NABAVKE: postupak javne nabavke male vrednosti.
 4. OPIS PREDMETA  NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE: RADOVI- na investicionom održavanju. Oznaka u rečniku nabavke: 45262690-radovi na obnavljanju trošnih zgrada.
 5.  BROJ PARTIJA, UKOLIKO SE PREDMET NABAVKE OBLIKUJE U VIŠE PARTIJA: Predmet nabavke nije oblikovan po partijama
 6. KRITERIJUM, ELEMENTI KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA: najniža ponuđena cena.
 7. NAČIN PREUZIMANJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE: konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stajtu naručioca: WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
 8. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE I ROK: Ponuda se podnosi neposredno ili preko pošte, na adresu OPŠTINA MALO CRNIĆE, Opštinska uprava 12311 Malo Crniće, SA NAZNAKOM – „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU- NE OTVARATI“  na propisanim obrascima iz konkursne dokumentacije, u zatvorenoj koverti ili ,kutiji, na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se otvara prvi put U ROKU OD 10 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA, odnosno do 16. 03.2017. godine u 10,00 časova.
 9. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA: otvaranje ponuda će se obaviti na dan isteka roka za podnošenje ponuda, 16. 03. 2017. godine, u 10,30 časova u sali Skupštine opštine Malo Crniće.
 10. USLOVI POD KOJIMA PREDSTAVNICI PONUĐAČA MOGU UČESTVOVATI U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA: u postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Ovlašćeni predstavnik ponuđača, koji učestvuje u postupku otvaranja ponuda ima pravo da prilikom otvaranja ponuda izvrši uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda.
 11. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE: odluka o dodeli ugovora biće doneta najksnije 10 dana od dana otvaranja ponuda.
 12. LICE ZA KONTAKT: Snežana Milošević, dipl. pravnik, službenik za javne nabavke u Opštinskoj upravi Malo Crniće, 012/280-016, e-mail sneza.miloseviccrnice@gmail.com.

 

Konkursnu dokimentaciju možete preuzeti OVDE