П О З И В За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности „НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА “