P O Z I V Za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti- dobra „STEONE JUNICE SIMENTALSKE RASE“

Na osnovu člana 39. 55. i 57., Zakona o javnim nabavkama („Sl glasnik RS“, broj 124/2012 i 68/2015), Opštinska uprava Malo Crniće upućuje

P O Z I V
Za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti- dobra
„STEONE JUNICE SIMENTALSKE RASE“

1. NAZIV, ADRESA I INTERNET STRANICA NARUČIOCA: OPŠTINAMALO CRNIĆE, Opštinska uprava Malo Crniće, 12311 Malo Crniće, WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
2. VRSTA NARUČIOCA: Oragan lokalne samouprave.
3. VRSTA POTUPKA JAVNE NABAVKE:postupak javne nabavke male vrednosti.
4. OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE: Dobra-steone junice simentalske rase, ORN: 03321000-stoka.
5. KRITERIJUM, ELEMENTI KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA: najniža ponuđena cena.
6. NAČIN PREUZIMANJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE: konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet sajtu naručioca: WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
7. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE I ROK: Ponuda se podnosi neposredno ili preko pošte, na adresu OPŠTINSKA UPRAVA MALO CRNIĆE, 12311 Malo Crniće, SA NAZNAKOM – „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU- NE OTVARATI“ na propisanim obrascima iz konkursne dokumentacije, u zatvorenoj koverti ili kutiji, na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se otvara prvi put U ROKU OD 10 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA, odnosno do 12. 09. 2016. godine u 11,00 časova.
8. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA: otvaranje ponuda će se obaviti na dan isteka roka za podnošenje ponuda, 12. 09. 2016. godine, u 11,30 časova u zgradi Opštine Malo Crniće.
9. USLOVI POD KOJIMA PREDSTAVNICI PONUĐAČA MOGU UČESTVOVATI U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA: u postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Ovlašćeni predstavnik ponuđača, koji učestvuje u postupku otvaranja ponuda ima pravo da prilikom otvaranja ponuda izvrši uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda.
10. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE: odluka o dodeli ugovora biće doneta najkasnije 10 dana od dana dobijanja izveštaja o stručnoj oceni ponuda.
11. LICE ZA KONTAKT: Snežana Milošević, dipl. pravnik, službenik za javne nabavke u Opštinskoj upravi Malo Crniće, 012/280-016, 065/280-0009 e-mail sneza.miloseviccrnice@gmail.com.