П О З И В За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности- добра „СТЕОНЕ ЈУНИЦЕ СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ“

На основу члана 39. 55. и 57., Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“, број 124/2012 и 68/2015), Општинска управа Мало Црниће упућује

П О З И В
За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности- добра
„СТЕОНЕ ЈУНИЦЕ СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ“

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: ОПШТИНАМАЛО ЦРНИЋЕ, Општинска управа Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Ораган локалне самоуправе.
3. ВРСТА ПОТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:поступак јавне набавке мале вредности.
4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: Добра-стеоне јунице сименталске расе, ОРН: 03321000-стока.
5. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа понуђена цена.
6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца: WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК: Понуда се подноси непосредно или преко поште, на адресу ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ, 12311 Мало Црниће, СА НАЗНАКОМ – „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- НЕ ОТВАРАТИ“ на прописаним обрасцима из конкурсне документације, у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се отвара први пут У РОКУ ОД 10 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, односно до 12. 09. 2016. године у 11,00 часова.
8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: отварање понуда ће се обавити на дан истека рока за подношење понуда, 12. 09. 2016. године, у 11,30 часова у згради Општине Мало Црниће.
9. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Овлашћени представник понуђача, који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отвaрању понуда.
10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: одлука о додели уговoра биће донета најкасније 10 дана од дана добијања извештаја о стручној оцени понуда.
11. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Снежана Милошевић, дипл. правник, службеник за јавне набавке у Општинској управи Мало Црниће, 012/280-016, 065/280-0009 e-mail sneza.miloseviccrnice@gmail.com.

[dg ids=”3479″]