П О З И В За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности- добра „СТЕОНЕ ЈУНИЦЕ СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ“

На основу члана  39. 55. и 57., Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“, број 124/2012 и 68/2015), Општинска управа  Мало Црниће упућује

 

П  О  З  И  В

За подношење понуда у  поступку јавне набавке мале вредности- добра

„СТЕОНЕ ЈУНИЦЕ СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ“

 

 1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ, Општинска управа Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
 2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Ораган локалне самоуправе.
 3. ВРСТА ПОТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:поступак јавне набавке мале вредности.
 4. ОПИС ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: Добра-стеоне јунице сименталске расе из увоза, ОРН: 03321000-стока.
 5. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа понуђена цена.
 6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца: WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
 7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК: Понуда се подноси непосредно или преко поште, на адресу ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ, 12311 Мало Црниће, СА НАЗНАКОМ – „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- НЕ ОТВАРАТИ“  на прописаним обрасцима из конкурсне документације, у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се отвара први пут У РОКУ ОД 20 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, односно до 27. 11. 2017. године у 10,00 часова.
 8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: отварање понуда ће се обавити на дан истека рока за подношење понуда, 27. 11. 2017. године, у 10,30 часова у згради  Општине Мало Црниће.
 9. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Овлашћени представник понуђача, који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отвaрању понуда.
 10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: одлука о додели уговoра биће донета најкасније 10 дана од дана добијања извештаја о стручној оцени понуда.
 11. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Снежана Милошевић, дипл. правник, у Општинској управи Мало Црниће, 012/280-016, 065/280-0009 e-mail sneza.miloseviccrnice@gmail.com.

 

Конкурсну документацију можете преузети овде

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *