УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

Nakon izgradnje objekta investitor prilaže Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole, koji se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije ­­­­12 i/ili Opštinskom uslužnom centru.

Uz zahtev se podnosi:

  • Građevinska dozvola sa klauzulom pravosnažnosti (klauzulu pravosnažnosti se overava u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije 12)
  • Glavni projekat po kome je objekat izgrađen
  • Izveštaj o tehničkoj kontroli
  • Projekat izvedenog objekta ili glavni projekat potvrđen od strane izvođača radova i nadzornog organa da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju iz glavnog projekta,
  • Potvrda o usaglašenosti (Geodetski snimak temelja)
  • Geodetski snimak izvedenog stanja
  • Dokaz o uplati administrativne takse

 

Dodatni podaci o objektu su navedeni u zahtevu i odnose se na:

a) dispoziciju objekta na parceli
b) vrstu i namenu objekta
c) podatke o izvođaču radova
d) podatke o dokumentaciji
e) podatke o investitoru

  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­300 dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od 1200 do 8000 dinara, u zavisnosti od namene i veličine objekta, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

 

Detaljne informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 12
TELEFON za informacije 012 / 280 – 121