Локацијска дозвола

Pribavljanje lokacijske dozvole je preduslov za dobijanje građevinske dozvole. Lokacijska dozvola sadrži sve uslove i podatke potrebne za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta.

Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije ­­­­12 ili u Opštinskom uslužnom centru.

Uz zahtev se podnosi:

  • Kopija plana parcele (Služba za katastar nepokretnosti, Maršala Tita 80, Malo Crniće, II sprat, 012/280-151),
  • Izvod iz katastra podzemnih instalacija na parceli (Služba za katastar nepokretnosti, Maršala Tita 80, Malo Crniće, II sprat, 012/280-151),
  • Dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na zemljištu i to:
  • izvod iz lista nepokretnosti (Služba za katastar nepokretnosti, Maršala Tita 80, Malo Crniće, II sprat, 012/280-151) ili
  • izvod iz zemljišne knjige (osnovni sud Požarevac, ul. Drinska 2, 12000 Požarevac, 012/544-090),
  • Dokaz o uplati administrativne takse.

Dodatni podaci o objektu su navedeni u zahtevu i odnose se na:

a) dispoziciju objekta na parceli
b) vrstu i namenu objekta
c) podatke o investitoru

  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­            dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od                dinara, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Detaljne informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 12
TELEFON za informacije 012 281 121