РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА

Uz zahtev se podnosi:

  • Dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu i to:
  • izvod iz lista nepokretnosti (Služba za katastar nepokretnosti, Maršala Tita 80, Malo Crniće, II sprat, 012/280-151)  ili
  • izvod iz zemljišne knjige (Osnovni sud Požarevac, Drinska 2, 12000 Požarevac, 012/544-090)
  • Idejni projekat (izrađuje ga ovlašćeni projektant, tj. privredno društvo ili drugo pravno lice upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova)
  • Dokaz o uplati administrativne takse

 

  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­­­­­(NA UPIT) dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT)  dinara, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Detaljne informacije se mogu dobiti
TELEFON za informacije 012/280-672