ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА,ОДНОСНО ДЕЛОВА ОБЈЕКТА БЕЗ ИЗВОЂЕЊЈА РАДОВА

  • Dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu i to:
  • izvod iz lista nepokretnosti (Služba za katastar nepokretnosti, Maršala Tita 80, Malo Crniće, II sprat, 012/280-151)  ili
  • izvod iz zemljišne knjige (Osnovni sud Požarevac, Drinska 2, 12000 Požarevac, 012/544-090)
  • Dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (Direkcija za izgradnju opštine Malo Crniće,  Maršala Tita 80, 12311 MalO Crniće, telefon broj 012/280-124)
  • Dokaz o uplati administrativne takse
  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­­­­­(NA UPIT) dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT)  dinara, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Detaljne informacije se mogu dobiti
TELEFON za informacije 012 / 280 – 672