ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА када није потребна дозвола

Zahtev za izdavanje Rešenja o odobrenju izgradnje objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije ­­­­12 i/ili Opštinskom uslužnom centru.

 • Izgradnja pomoćnih objekata
 • Radovi na investicionom održavanju objekta
 • Radovi na uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom
 • Radovi na sanaciji i adaptaciji objekta
 • Radovi na tekućem održavanju objekta
 • Promena namene objekta, odnosno delova objekta, bez izvođenja radova
 • Promena namene objekta sa izvođenjem radova

Izgradnja pomoćnih objekata

Uz zahtev se podnosi:

 • Dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu i to:
 • izvod iz lista nepokretnosti (Služba za katastar nepokretnosti, Maršala Tita 80, Malo Crniće, II sprat, 012/280-151)  ili
 • izvod iz zemljišne knjige (Osnovni sud Požarevac, Drinska 2, 12000 Požarevac, 012/544-090)
 • Idejni projekat (izrađuje ga ovlašćeni projektant, tj. privredno društvo ili drugo pravno lice upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova)
 • Informacija o lokaciji (Odsek za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove)
 • Dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (Direkcija za izgradnju opštine Malo Crniće,  telefon broj 012/280-124)
 • Dokaz o uplati administrativne takse
 • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­­­­­(NA UPIT) dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
 • Opštinska administrativna taksa u iznosu od  ­­­­(NA UPIT)  dinara, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Detaljne informacije se mogu dobiti
TELEFON za informacije 012/280-672