ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

Građevinska dozvola se izdaje rešenjem. Njen sastavni deo je glavni projekat, sa svim potrebnim podacima za građenje objekta.

Zahtev za izdavanje građevinske dozvole se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije ­­­­12 ili  u Opštinskom uslužnom centru.

Uz zahtev se podnosi:

 • Lokacijska dozvola
 • Glavni projekat u 3 (tri) primerka sa izvršenom tehničkom kontrolom(izrađuje ga ovlašćeni projektant, tj. privredno društvo ili drugo pravno lice upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova)
 • Dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na zemljištu i to:
 • izvod iz lista nepokretnosti (Služba za katastar nepokretnosti, Maršala Tita 80, Malo Crniće, II sprat, 012/280-151) ili
 • izvod iz zemljišne knjige (osnovni sud Požarevac, ul. Drinska 2, 12000 Požarevac, 012/544-090)
  • Dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknada za uređenje zemljišta (Direkcija za izgradnju opštine Malo Crniće,  ul.Maršala Tita broj 80, telefon broj 280/280-124)
  • Dokaz o uplati administrativne takse

Dodatni podaci o objektu su navedeni u zahtevu i odnose se na:

a) dispoziciju objekta na parceli
b) vrstu i namenu objekta
c) podatke o investitoru

 • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­­­­­(NA UPIT) dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
 • Opštinska administrativna taksa ­­­­(NA UPIT) zavisi od objekta, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Detaljne informacije se mogu dobiti
TELEFON za informacije 012/280-672