Урбанизам

 1. 1. INFORMACIJA O LOKACIJI
 2. 2. LOKACIJSKA DOZVOLA
 3. 3. GRAĐEVINSKA DOZVOLA
 4. 4. PRIJAVA IZVOĐENJA RADOVA
 5. 5. IZDAVANJE REŠENJA O ODOBRENJU IZGRADNJE OBJEKATA I IZVOĐENJE RADOVA ZA KOJE SE NE IZDAJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA
 • Izgradnja pomoćnih objekata
 • Radovi na investicionom održavanju objekta
 • Radovi na uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom
 • Radovi na sanaciji i adaptaciji objekta
 • Radovi na tekućem održavanju objekta
 • Promena namene objekta, odnosno delova objekta, bez izvođenja radova
 • Promena namene objekta sa izvođenjem radova

‚6. IZJAVA O ZAVRŠETKU IZRADE TEMELJA

7. UPOTREBNA DOZVOLA

8. DOZVOLA O UKLANJANJU OBJEKTA

9. LEGALIZACIJA OBJEKATA

 • Naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole
 • Zahtev za legalizaciju pomoćnog objekta – naknadno izdavanje rešenja o prijavu radova za izgradnju pomoćnih objekata

10. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Rešenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
 • Rešenje za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Rešenje za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu