Смештај грађ.материјала

Smeštaj građevinskog materijala ili građevinske skele

Potrebna dokumentacija:

  • zahtev za izdavanje odobrenja i uslova za privremeni smeštaj građevinskog materijala ili građevinske skele na javnim površinama deuže od 24 časa
  • odobrenje za građenje ili potvrda prijave radova na tekućem investicionom održavanju ili izgradnji pomoćnog objekta (fotokopija)
  • skica (kopija plana) katastarske parcele sa označenim objektom koji je predmet smeštaja materijala
  • dokaz o uplati administrativne takse

Sve informacije se mogu dobiti 
TELEFON za informacije 012 280-016 lokal 110