Комунална инспекција

Obavlja poslove inspekcijskog nadzora koji se odnose na kontrolu da li se komunalna delatnost obavlja na način utvrđen zakonom i propisom donetim na osnovu zakona, naređuje izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanje mera za otklanjanje nedostataka, izriče i naplaćuje novčane kazne na licu mesta za prekršaje po propisima koje donosi Skupština opštine, podnosi prekršajne prijave.

Za izlazak na lice mesta komunalnog inspektora, kada je u pitanju opšti interes ili ugrožavanje javne površine, ne plaća se taksa. Potrebno je problem prijaviti  komunalnom inspektoru, pismeno ili usmeno .

Za izlazak na lice mesta komunalnog inspektora, uz pismeni zahtev komunalnoj inspekciji, porebno je uplatitii i sledeće takse:

  1. Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­­­­­(NA UPIT) dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  2. Opštinska administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT)  dinara, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Sve informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 12
TELEFON za informacije 012/28/0-016; 065/28-000-15; 065/28-000-16.