Откуп друштвеног стана

Potrebna dokumentacija:

 • zahtev za otkup društvenog stana
 • ugovor o korišćenju ili zakupu stana
 • dokaz o radnom stažu podnosioca zahteva i njegovog bračnog druga (rešenje o utvrđivanju prava na penziju, potvrda preduzeća ili ustanove, overena fotokopija radne knjižice)
 • u slučaju da se prilaže dokaz o radnom stažu umrlog bračnog druga potebno je priložiti i dokaz da se nije sklopio novi brak odnosno izvod iz MKR starosti do 6 meseci, izvod iz MKV
 • uverenje o prebivalištu za podnosioca zahteva i članove domaćinstva koji zajedno sa njim stanuju ili overenu fotokopiju lične karte
 • bodovnu listu stana
 • dokaz o eksproprijaciji stana (ukoliko otkupljeni stan je dobijen po osnovu eksproprijacije)
 • izjavu overenu od nadležnog suda da ne poseduje drugi odgovarajući stan
 • uverenje o državljanstvu

U slučaju da zahtev podnosi član domaćinstva nosioca stanarskog prava ili zakupca stana pored navedene dokumentacije prilaže sledeće: saglasnost nosioca stanarskog prava, odnosno zakupa stana da član porodičnog domaćinstva vrši otkup stana, overenu od nadležnog sudskog organa, dokaz o svojstvu člana porodičnog domaćinstva (izvod iz MKR, odnosno venčanih, akt o usvajanju).

  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT) dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT) dinara, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066