Исељење бесправно усељеног лица

Prema Zakonu o stanovanju vlasnik stana, odnosno lice koje ima pravni interes može tražiti iseljenje bespravno useljenog lica u stan ili zajedničke prostorije stambene zgrade.

Potrebna dokumentacija:

  • zahtev
  • dokaz o vlasništvu stana
  • administrativna taksa

Organ donosi rešenje o iseljenju bespravno useljenog lica, po hitnom postupku, najkasnije u roku od mesec dana. Žalba protiv rešenja o iseljenju ne zadržava izvršenje rešenja.

    • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT)  dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
    • Opštinska administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT)  dinara, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066