Одабир пружаоца услуга ”Помоћ у кући за стара лица”

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ MAЛО ЦРНИЋЕ
Маршала Тита бр.80
12311 МАЛО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Општинска управа општине Мало Црниће
Адреса наручиоца: Маршала Тита бр.80
Интернет страница наручиоца : www.opstinaмаlocrnice.org.
Врста наручиоца: Локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: услуга
Опис предмета набавке: одабир пружаоца услуга ”Помоћ у кући за стара лица”.
ОРН: – 85312100- дневне услуге у заједници
Елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена“
Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација може се преузети на адреси: Општинска управа општине Mало Црниће, Маршала Тита бр.80, Мало Црниће, иста је доступна на интернет адреси: www.opstinaмаlocrnice.org. и www.ujn.gov.rs , Портал јавних набавки.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара на адресу : Општинска управа општине Мало Црниће, ул.Маршала Тита бр.80, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку услуга – „Помоћ у кући за стара лица“, ЈН бр. 6/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон.
Рок за подношење понуда је 06.04.2017. године. Благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене на адреси: Општинска управа општине Мало Црниће, Маршала Тита бр.80, 12311 Мало Црниће, најкасније последњег дана наведеног рока, до 12,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 06.04.2017. у 12,30 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Општинске управе општине Мало Црниће, мала сала – први спрат.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Представници понуђача морају имати уредно овлашћење које ће предати Комисији за јавне набавке, приликом отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Наручилац задржава право да од јавне набавке односно од доделе уговора за предметну јавне набавку одустане, уколико настану такве одконости на коју наручилац није могао да утиче, као и у случају пријема неодговарајућих и неприхватљивих понуда.
Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са припремом понуде могу се добити писаним путем –поштом или на е-маил milicadirekcija@gmail.com лице за контакт Mилица Митић, Референт за јавне набавке.

Конкурсну документацију можете преузети овде