OBAVEŠTENJE o Izmeni i dopuni konkursne dokumentacije Za JN br. 1/2017 „Radovi na asfaltiranju puteva na teritoriji opština Malo Crniće, oblikovana u 18 partija“