О Г Л А С о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Мало Црниће путем јавног надметања-Фабрике тестенина

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), члана 21. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће, број 7/2014, 2/2017), и Одлуке Општинског већа о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Мало Црниће путем јавног надметања број 464-11/2017-1 од 17.05.2017. године,  Комисије за давање у закуп непокретности Фабрике тестенина у Малом Црнићу, објављује

 

О Г Л А С

о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Мало Црниће

путем јавног надметања

 

НАЗИВ ЗАКУПОДАВЦА:

Закуподавац непокретности у јавној својини је општина Мало Црниће, улица Маршала Тита 80, 12311 Мало Црниће и иста се даје у закуп путем јавног надметања.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПА:

Предмет закупа су непокретности Фабрике тестенина у Малом Црнићу, које се налазе на кп.бр. 1614 КО Мало Црниће и које се издају као целина коју чине:

 

Р.Б. ОБЈЕКАТ Мере у основи приземља Бруто П основе Спратност Укупна бруто П м2
1 Приземни магацин 28,9×20,50 592,45 P+0 592,45
2 Производни део 58,05×17,10 992,65 P+1 1.985,30
3 Кухиња и управа 12,28×7,40+7,70×23,68 273,21 P+1 546,42
4 Портирница I 3,60×3,60 12,96 P+0 12,96

 

Рок трајања закупа: Уговорни период закупа износи 20 година.

Минимално понуђена цена закупа је: 963,25 € (евра) на месечном нивоу, платива у динарској противвредности по средем курсу НБС на дан плаћања.

Објекти се издају у виђеном стању и могу се разгледати сваког радног дана од 08-14 часова за време трајања оглашавања.

Увид у документацију у вези са непокретношћу која се даје у закуп (извештаји вештака, листови непокретности и др.) могуће је извршити у згради општине Мало Црниће, канцеларија број 1. од 7 – 15 часова сваког радног дана.

Поред закупнине закупац је у обавези да плаћа и друге трошкове закупљених непокретности ( трошкови електричне енергије, вода, телефон, чистоћа).

Трошкови текућег одржавања објеката и опреме падају на терет закупца без права потраживања од закуподавца.

Давање у подзакуп од стране закупца, није дозвољено.

УСЛОВИ ЗАКУПА:

Непокретности Фабрике тестенина у Малом Црнићу се издају под следећим условима:

Потенцијални закупци су у обавези да попуне План инвестиционих улагања (Образац 2.) који подразумева упошљавање најмање 15 радника у првој години закупа, односно најмање 70 до краја треће године закупа, као и реновирање хале у приземљу на којој је урушен кров. Попуњен и оверен Образац 2. је услов за учешће на јавном надметању.

У зависности од висине инвестиционог улагања постоји могућност умањења закупнине уз достављање валидне документације која правда настала инвестициона улагања у складу са чланом 14. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (24/2012,48/2015 и 99/2015 и 42/2017).

По основу уложених сопствених средстава у инвестиционо одржавање на закупљеним непокретностима закупац не стиче услов за признавање својинских права на тим непокретностима.

Закупац је у обавези да пре вршења инвестиционих улагања прибави писмено одобрење закуподавца са образложењем разлога улагања и проценом износа који ће за то улагање платити и само у том случају има право на умањење закупнине.

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ:

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања Огласа у листу Реч народа, до 11,00 часова. Пријаве доставити препорученом поштанском пошиљком у затвореној коверти на којој је назначено ,,Пријава за закуп непокретности Фабрике тестенина у Малом Црнићу, не отварати“ на адресу општина Мало Црниће, Маршала Тита 80, 12311 Мало Црниће, или их у прописаном року, уз идентичну назнаку на коверти, предати на шалтер писарнице Општинске управе општине Мало Црниће.

Јавно надметање обавиће се дана 07.06.2017.  године у згради општине Мало Црниће, улица Маршала Тита 80 у Малом Црнићу у малој сали општине Мало Црниће, први спрат у 12,00 часова.

Најнижа цена закупнине непокретности Фабрике тестенина у Малом Црнићу је 963,25 € (еврa) месечно и биће изражена у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан извршене уплате.

Лицитациони корак износи 100 € (еврa).

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, ради обављања регистроване делатности.

Сви понуђачи дужни су да положе депозит у износу од 119.000 динара уплатом на текући рачун Општинске управе Мало Црниће број 840-752804-70 са позивом на број   94-066, модел 97.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања у року од 10 дана. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит му се не враћа.

Понуђачи су у обавези да у обрасцу пријаве упишу тачан број рачуна и назив банке за враћање депозита.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.

Сви понуђачи ће о избору закупца бити обавештени писменим путем у року од три дана од дана  доношења Решења.

Уговор о закупу биће закључен у року од 8 дана од дана јавног надметања а ступа на снагу даном коначности Решења о давању у закуп.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Најповољнији понуђач је у обавези при закључењу уговора о закупу да достави:

  • меницу са меничним овлашћењем у износу излицитиране закупнине за период од 12 месеци

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријава која се доставља обавезно садржи:

  • доказ о уплати депозита,
  • обрасце из конкурсне документације

– Образац 1 – Подаци о закупцу

– Образац 2 –  План инвестиционих улагања са бројем новозапослених радника

– Образац 3 – „Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења“

– Образац 4 – „Изјава да се одриче од повраћаја депозита у случају да одустане од закључења уговора“

– Образац 5 – Модел уговора

– Образац 6 – Образац за оцену испуњености услова

– Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; за стране понуђаче извод из одговарајућег регистра надлежног органа државе у којој има седиште;

– Потврда Агенције за привредне регистре да није покренут поступак стечаја или ликвидације;

– Референце закупца за претходне 3 године у пословима из своје делатности.

Ради преузимања Конкурсне документације потребно је извршити уплату у износу 1.000 динара на рачун број 840-742351843-94 са позивом на број 94-066.

Са доказом о уплати Конкурсну документацију је могуће преузети у канцеларији број 1. Општинске управе општине Мало Црниће.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку јавне лицитације, а непотпуне или неблаговремене понуде биће одбачене.

 

Комисије за давање у закуп непокретности Фабрике тестенина у Малом Црнићу

 

Број: 464-11/2017-3

Датум: 19.05.2017.