O G L A S o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Malo Crniće putem javnog nadmetanja- Silosi sa sušarom

Na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“, broj 24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017), člana 21. Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće, broj 7/2014, 2/2017), i Odluke Opštinskog veća o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Malo Crniće putem javnog nadmetanja broj 464-12/2017-1 od 17.06.2017. godine,  Komisije za davanje u zakup nepokretnosti Silosi sa sušarom u Malom Crniću, objavljuje

 

O G L A S

o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Malo Crniće

putem javnog nadmetanja

 

NAZIV ZAKUPODAVCA:

Zakupodavac nepokretnosti u javnoj svojini je opština Malo Crniće, ulica Maršala Tita 80, 12311 Malo Crniće i ista se daje u zakup putem javnog nadmetanja.

PREDMET ZAKUPA:

Predmet zakupa su nepokretnosti Silosi sa sušarom u Malom Crniću, koje se nalaze na kp.br. 1610 KO Malo Crniće i koje čine:

 

   

Opis objekta

 

BBruto površina osnove S   Spratnost
11. Silos 3 iz 1980 godine

 

Skladište kapaciteta 1.000 vagona

 

Mašinski deo

 

668,85

36,25

 

P+8

P+8

12. Silos 4 iz 1984 godine

 

Skladište kapaciteta 1.200 vagona

 

Mašinski deo

 

Usipna rampa

 

816,86

35,75

391,53

 

P+8

P+10

P+0

13.  

Sušara za sušenje pšenice

134,00 P+0

 

Rok trajanja zakupa: Ugovorni period zakupa iznosi 8 godina.

Minimalno ponuđena cena zakupa je: 1.410,65 € (evra) na mesečnom nivou, plativa u dinarskoj protivvrednosti po sredem kursu NBS na dan plaćanja.

Objekti se izdaju u viđenom stanju i mogu se razgledati svakog radnog dana od 08-14 časova za vreme trajanja oglašavanja.

Uvid u dokumentaciju u vezi sa nepokretnošću koja se daje u zakup (izveštaji veštaka, listovi nepokretnosti i dr.) moguće je izvršiti u zgradi opštine Malo Crniće, kancelarija broj 1. od 7 – 15 časova svakog radnog dana.

Pored zakupnine zakupac je u obavezi da plaća i druge troškove zakupljenih nepokretnosti ( troškovi električne energije, voda, telefon, čistoća), kao i troškove obezbeđenja i osiguranja imovine najmanje od osnovnih rizika.

Troškovi tekućeg održavanja objekata padaju na teret zakupca bez prava potraživanja od zakupodavca.

Davanje u podzakup od strane zakupca, nije dozvoljeno.

USLOVI ZAKUPA:

Nepokretnosti Silosi sa sušarom u Malom Crniću se izdaju pod sledećim uslovima:

U zavisnosti od visine investicionog ulaganja postoji mogućnost umanjenja zakupnine uz dostavljanje validne dokumentacije koja pravda nastala investiciona ulaganja u skladu sa članom 14. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (24/2012,48/2015 i 99/2015 i 42/2017).

Po osnovu uloženih sopstvenih sredstava u investiciono održavanje na zakupljenim nepokretnostima zakupac ne stiče uslov za priznavanje svojinskih prava na tim nepokretnostima.

Zakupac je u obavezi da pre vršenja investicionih ulaganja pribavi pismeno odobrenje zakupodavca sa obrazloženjem razloga ulaganja i procenom iznosa koji će za to ulaganje platiti i samo u tom slučaju ima pravo na umanjenje zakupnine.

JAVNO NADMETANJE:

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Oglasa u listu Reč naroda, do 11,00 časova. Prijave dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj koverti na kojoj je naznačeno ,,Prijava za zakup nepokretnosti Silosi sa sušarom u Malom Crniću, ne otvarati“ na adresu opština Malo Crniće, Maršala Tita 80, 12311 Malo Crniće, ili ih u propisanom roku, uz identičnu naznaku na koverti, predati na šalter pisarnice Opštinske uprave opštine Malo Crniće.

Javno nadmetanje obaviće se dana 07.06.2017. godine u zgradi opštine Malo Crniće, ulica Maršala Tita 80 u Malom Crniću u maloj sali opštine Malo Crniće, prvi sprat u 14,00 časova.

Najniža cena zakupnine nepokretnosti Silosi sa sušarom u Malom Crniću je 1.410,65 € (evra) mesečno i biće izražena u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izvršene uplate.

Licitacioni korak iznosi 100 € (evra).

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, radi obavljanja registrovane delatnosti.

Svi ponuđači dužni su da polože depozit u iznosu od 170.000 dinara uplatom na tekući račun Opštinske uprave Malo Crniće broj 840-752804-70 sa pozivom na broj   94-066, model 97.

Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon javnog nadmetanja u roku od 10 dana. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude, depozit mu se ne vraća.

Ponuđači su u obavezi da u obrascu prijave upišu tačan broj računa i naziv banke za vraćanje depozita.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Svi ponuđači će o izboru zakupca biti obavešteni pismenim putem u roku od tri dana od dana  donošenja Rešenja.

Ugovor o zakupu biće zaključen u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja a stupa na snagu danom konačnosti Rešenja o davanju u zakup.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi pri zaključenju ugovora o zakupu da dostavi:

  • menicu sa meničnim ovlašćenjem u iznosu izlicitirane zakupnine za period od 12 meseci

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVLJIVANJE

Prijava koja se dostavlja obavezno sadrži:

  • dokaz o uplati depozita,
  • obrasce iz konkursne dokumentacije

– Obrazac 1 – Podaci o zakupcu

– Obrazac 2 –  Plan investicionih ulaganja

– Obrazac 3 – „Izjava ponuđača o sredstvu finansijskog obezbeđenja“

– Obrazac 4 – „Izjava da se odriče od povraćaja depozita u slučaju da odustane od zaključenja ugovora“

– Obrazac 5 – Model ugovora

– Obrazac 6 – Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova

– Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda; za strane ponuđače izvod iz odgovarajućeg registra nadležnog organa države u kojoj ima sedište;

– Potvrda Agencije za privredne registre da nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

– Reference zakupca za prethodne 3 godine u poslovima iz svoje delatnosti.

 

Radi preuzimanja Konkursne dokumentacije potrebno je izvršiti uplatu u iznosu 1.000 dinara na račun broj 840-742351843-94 sa pozivom na broj 94-066.

Sa dokazom o uplati Konkursnu dokumentaciju je moguće preuzeti u kancelariji broj 1. Opštinske uprave opštine Malo Crniće.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku javne licitacije, a nepotpune ili neblagovremene ponude biće odbačene.

 

Komisije za davanje u zakup nepokretnosti Silosi sa sušarom u Malom Crniću

 

Broj: 464-12/2017-3

Datum: 19.05.2017.