O G L A S ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALO CRNIĆE

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09 ,112/2015 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državoj svojini („Sl.glasnik RS“, br.16/2017)  i člana 2. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list opštineMalo Crniće“ broj 2/2010), predsednik opštine Malo Crniće je dana 01.09.2017. godine, doneo

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

U OPŠTINI MALO CRNIĆE

i raspisuje

 

O G L A S

ZA JAVNU LICITACIJU

ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALO CRNIĆE

 

I

– Predmet javnog nadmetanja –

 

 1. Raspisuje se oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Malo Crniće u sledećim katastarskim opštinama:

 

 

KO Broj javnog nadmetanja Površina parcele (ha) Početna cena zakupa Depozit 20% Period zakupa Stepen zaštite
ALJUDOVO 1 1,4393 8865,43 2552,00 1
ALJUDOVO 2 0,9831 9112,87 1791,77 1
BATUŠA 5 1,0312 11441,20 2359,63 1
BATUŠA 6 1,2404 11241,58 2788,81 1
BOŽEVAC 7 6,7680 14278,74 19327,70 1
BOŽEVAC 8 4,2978 12077,74 10381,54 1
BOŽEVAC 9 14,9352 13794,72 41205,36 1
BOŽEVAC 10 11,6760 9567,76 22342,64 1
VELIKO SELO 11 23,6370 11297,38 53407,24 1
VELIKO SELO 12 4,7767 9884,91 9443,45 1
VELIKO SELO 13 2,7703 12324,26 6828,38 1
VELIKO SELO 14 17,4047 9885,10 34409,42 1
VELIKO CRNIĆE 15 0,9879 15137,31 2990,83 1
VELIKO CRNIĆE 16 19,0915 11666,26 44545,28 1
VELIKO CRNIĆE 17 27,0604 11297,38 61142,33 1
VELIKO CRNIĆE 18 24,1403 11069,53 53444,35 1
VELIKO CRNIĆE 19 8,2871 10438,58 17301,12 1
VELIKO CRNIĆE 20 3,3299 11399,83 7592,06 1
VRBNICA 21 7,1187 11982,37 17059,78 1
ZABREGA 22 2,0912 6552,99 2740,72 1
KALIŠTE 23 8,2235 11430,11 18799,10 1
KALIŠTE 24 2,5460 13141,96 6691,88 1
KALIŠTE 25 1,7190 5708,17 1962,47 1
KOBILJE 26 5,9121 9268,10 10958,78 1
KRAVLJI DO 27 11,7781 12627,08 29744,60 1
KRAVLJI DO 28 9,8001 12356,91 24219,79 1
KRAVLJI DO 29 4,8343 9084,89 8783,82 1
KULA 30 6,1904 4887,29 6050,86 1
MALO GRADIŠTE 31 6,1979 7100,13 8801,18 1
MALO CRNIĆE 32 2,7873 15691,21 8747,22 1
MALO CRNIĆE 33 36,0058 14278,74 102823,46 1
MALO CRNIĆE 34 26,6587 10641,41 56737,26 1
MALO CRNIĆE 35 7,5658 15451,07 23379,93 1
MALO CRNIĆE 36 24,0487 11275,41 54231,79                 1
MALO CRNIĆE 37 1,1448 6190,59 1417,40 1
MALO CRNIĆE 38 4,7923 9057,74 8681,48 1
SALAKOVAC 39 12,8535 10343,71 26590,58 1
SALAKOVAC 40 2,1182 8170,12 3461,19 1
SMOLJINAC 41 5,7877 9884,91 11442,18 1
SMOLJINAC 42 1,6800 12178,24 4091,89 1
SMOLJINAC 43 7,8065 7956,73 12422,84 1
SMOLJINAC 44 4,6627 4402,22 4105,25 1
SMOLJINAC 45 7,2638 2259,00 3281,78 1
SMOLJINAC 46 8,3182 6253,12 10402,95 1
SMOLJINAC 47 4,6160 11183,95 10325,02 1
SMOLJINAC 48 5,4759 7699,49 8432,33 1
SMOLJINAC 49 3,1212 7690,18 4800,52 1
SMOLJINAC 50 4,9168 12862,06 12648,03 1
TOPONICA 51 8,0981 9884,91 16009,80 1
TOPONICA 52 3,5697 14477,45 10.336,03 1
CRLJENAC 53 6,1451 9774,50 12013,06 1
CRLJENAC 54 2,0202 14278,73 5769,18 1
CRLJENAC 55 1,5811 13220,57 4180,61 1
CRLJENAC 56 0,9684 10320,98 1998,97 1
CRLJENAC 57 7,7518 2479,71 3844,44 1
ŠAPINE 58 2,4971 12817,10 6401,11 1
ŠAPINE 59 3,9947 9567,72 7644,03 1
Ukupno    448,5182

 

Licitacioni korak iznosi 500,00 dinara.

 

 1. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Opštine Malo Crniće, u kancelariji br. 13 svakog radnog dana od 8.oo do 14.oo časova.

Kontakt osoba Boris Pavlović, tel. 012/280-979.

 

 

 

 1. Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju.
 2. Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup i na korišćenje može se izvršiti:

za KO Aljudovo, Kobilje, Kula i Boževac dana 23.10.2017 od 8.oo časova

za KO Salakovac, Smoljinac,Malo Gradište, Šapine i Zabrega dana 24.10.2017od 8.oo časova

za KO Malo Crniće, Veliko Crniće, Batuša i Kalište dana 25.10.2017 od 8.oo časova

za KO Crljenac, Veliko Selo, Vrbnica, Toponica i Kravlji Do dana 26.10.2017 od 8.oo časova

 1. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup i na korišćenje će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.
 2. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa i korišćenja poljoprivrivrednog zemljišta u državnoj svojini snosi lice koje dobije to zemljište u zakup, odnosno na korišćenje.
 3. Zemljište iz ovog Oglasa daje se u zakup i na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe.
 4. 8. Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini grupisano u javna nadmetanja označena * i ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa nije bilo izdato najmanje poslednje tri agroekonomske godine i nije bilo predmet korišćenja.

 

 1. 9. Zemljište iz ovog oglasa ne može se davati u podzakup.

 

II

– Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje-

 

 1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:
 • fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;
 • fizičko lice – upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa;
 • pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

 

 1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za brojeve javnih nadmetanja označenih * i ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa ima:
 • fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu-za poljoprivrednu proizvodnju;
 • fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, uz obavezu da u roku navedenom u ugovoru o korišćenju pribave odobrenje za investicione radove koje daje Ministarstvo i to u skladu sa članom 67. Zakona o poljoprivrednom zemljištu- za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva.

 

 

 

 1. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:

–          dokaz o mestu prebivališta tri godine za fizička lica;

–          izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) kao dokaz da ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada katastarska opština u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa za pravna lica;

–          potvrda o aktivnom statusu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za tri godine;

–          izvod iz javne evidencije o nepokretnosti kao dokaz o vlasništvu najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta za fizička lica (ne stariji od šest meseci);

–          izvod iz javne evidencije o nepokretnosti i katastarski plan kao dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje je predmet zakupa za fizička lica (ne stariji od šest meseci);

–          izvod iz javne evidencije o nepokretnosti kao dokaz o vlasništvu najmanje 10 ha poljoprivrednog zemljišta pravnog lica u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa (ne stariji od šest meseci).

 

 1. Ispunjenost uslova za prijavljivanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju za brojeve javnih nadmetanja označenih * u tabeli tačke 1. ovog oglasa ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:
 • fotokopijom lične karte ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom za fizička lica, odnosno, fotokopijom izvoda iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;
 • potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

 

 1. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva ponuđač za brojeve javnih nadmetanja označenih ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:

–      potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;

–    za pravna lica – izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) sa podatkom da je lice registrovano za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva i energetska dozvola odnosno saglasnost nadležnog organa, koju dostavlja najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja Ugovora o korišćenju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

–    za fizička lica Ugovor sa proizvođačem energije koga snabdeva sirovinom, a koji ima  energetsku dozvolu odnosno saglasnost nadležnog organa;

 

 1. 6. Ponuđači su dužni da pre početka javnog nadmetanja dostave  originale dokumenata iz tačake 3, 4 i 5. ovog odeljka na uvid  Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja. Najpovoljniji ponuđač je dužan da nakon zaključenja zapisnika sa javnog nadmetanja, preda originale dokumenata iz tačake 3, 4 i 5 . ovog odeljka Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, koja razmatra dokumentaciju i utvrđuje ispunjenost uslova iz ovog oglasa.

 

 1. Ponuđač ili njegov ovlašćeni predstavnik dužan je da prisustvuje javnom nadmetanju, u suprotnom se smatra da je odustao od javnog nadmetanja.

 

 1. 8. Ovlašćeni predstavnik ponuđača dužan je da dostavi overeno punomoćje od strane nadležnog organa Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja pre početka

 

 

 

javnog nadmetanja. Ovlašćeni predstavnik može zastupati samo jednog ponuđača na javnom nadmetanju.

 

 1. 9. Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli tačke 1. ovog oglasa, za svako javno nadmetanje pojedinačno, na račun Opštinske uprave Malo Crniće broj: 840-752804-70 sa pozivim na broj model 97 94-066.

 

 1. 10. Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti  nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća. Depozit se ne vraća ni ponuđaču koji je odlukom Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja udaljen sa javnog nadmetanja zbog narušavanja reda i discipline.

 

 1. 11. Ukoliko izlicitirana cena prelazi dvostruki iznos početne cene, potrebno je da svi ponuđači koji nastavljaju nadmetanje, dopune depozit do 50% izlicitirane cene. Nadmetanje se nastavlja posle uplate depozita.

 

 1. 12. Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna prijava.

 

 1. 13. Pravo zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nemaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja:

1) su u pasivnom statusu;

2) nisu ispunila sve obaveze iz prethodnih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

3) su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

4) su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup;

5) su bespravno koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini;

6) su dala zakupljeno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u podzakup.

 

III

– Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje –

 

 1. formular za prijavljivanje (popunjen u celosti i potpisan);
 2. dokaz o uplati depozita;
 3. za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dokumentaciju navedenu u delu II tačka 3. ovog oglasa;
 4. za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju dokumentaciju navedenu u delu II tačka 4. ovog oglasa;
 5. za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva dokumentaciju navedenu u delu II tačka 5. ovog oglasa;

 

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom opštine, se mogu preuzeti svakog radnog dana na pisarnici opštine Malo Crniće. Potrebno je da se ponuđač blagovremeno upozna sa saržajem formulara prijave.

Prijava na oglas se podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše:

 

 

 

 

 

Na prednjoj strani:

 

 • Adresa: Opština Malo Crniće ulica i broj: M.Tita br 80., Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • Broj javnog nadmetanja ____ (navesti i KO)

Na zadnjoj strani:

 • ime i prezime/naziv i adresa ponuđača

Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

 

IV

– Rok za podnošenje prijave –

 

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15.oo sati, dana 27.10. 2017.godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave opštine Malo Crniće do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V

– Javno nadmetanje –

 

Javno nadmetanje za davanje u zakup  i na korišćenje zemljišta iz dela I. tačke 1. ovog oglasa održaće se u zgradi Opštine Malo Crniće, ulica i broj: M.Tita br 80., i to:

 

 1. K.O. Aljudovo dana 30.10.2017. godine sa početkom u 14.oo časova
 2. K.O. Boževac dana 30.10.2017. godine sa početkom u 14.3o časova
 3. K.O. Kula dana 30.10.2017. godine sa početkom u 15.oo časova
 4. K.O.Veliko Crniće dana 30.10.2017. godine sa početkom u 15.30 časova
 5. K.O. Crljenac dana 30.10.2017. godine sa početkom u 16.oo časova

 

 1. K.O. Batuša dana 31.10.2017. godine sa početkom u 14.oo časova
 2. K.O. Kalište dana 31.10.2017. godine sa početkom u 14.3o časova
 3. K.O. Kobilje dana 31.10.2017. godine sa početkom u 15.oo časova
 4. K.O.Malo Crniće dana 31.10.2017. godine sa početkom u 15.30 časova

 

 1. K.O. Vrbnica dana 01.1012017. godine sa početkom u 14.oo časova
 2. K.O. Veliko Selo dana 01.11.2017. godine sa početkom u 14.3o časova
 3. K.O. Kravlji Do dana 01.11.2017. godine sa početkom u 15.00 časova
 4. K.O. Toponica dana 01.11.2017. godine sa početkom u 15.3o časova
 5. K.O. Zabrega dana 01.11.2017.godine sa početkom u 16.oo časova

 

 1. K.O. Salakovac dana 02.11.2017.godine sa početkom u 14.oo časova
 2. K.O. Malo Gradište dana 02.11.2017.godine sa početkom u 14.3o časova
 3. K.O. Smoljinac dana 02.11.2017.godine sa početkom u 15.oo časova
 4. K.O. Šapine dana 02.11.2017.godine sa početkom u 15.3o časova

 

VI

– Plaćanje zakupnine –

 

Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan javnog nadmetanja.

 

 

 

Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 

VII

– Uplata zakupnine i sredstva obezbeđenja plaćanja –

 

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 8 dana od pravnosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, koje će dostaviti Ministarstvu poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede. preko Opštinske uprave opštine Malo Crniće.

Ukoliko je period zakupa duži od jedne godine, zakupnina se plaća najkasnije do 30.septembra za svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa potrebno je dostaviti i :

 • garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili
 • ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili
 • dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa

Ovu odluku objaviti u lokalnom listu „Reč naroda“,  na oglasnoj tabli Opštinske uprave Malo Crniće i mesnim kancelarijama, i na veb strani, s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA  MALO CRNIĆE

PREDSEDNIK OPŠTINE

 

Broj: 320-215-2017                                                                                                                                                                                                                                                               PREDSEDNIK OPŠTINE

 

 

Dana: 01.09.2017..godine                                                                                                                                                                                                                                                                                           _____________________

                                                                                                        Mališa Antonijević s.r.