О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 ,112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017)  и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист општинеМало Црниће“ број 2/2010), председник општине Мало Црниће је дана 01.09.2017. године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ

 

I

– Предмет јавног надметања –

 

 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Мало Црниће у следећим катастарским општинама:

 

 

КО Број јавног надметања Површина парцеле (ха) Почетна цена закупа Депозит 20% Период закупа Степен заштите
АЉУДОВО 1 1,4393 8865,43 2552,00 1
АЉУДОВО 2 0,9831 9112,87 1791,77 1
БАТУША 5 1,0312 11441,20 2359,63 1
БАТУША 6 1,2404 11241,58 2788,81 1
БОЖЕВАЦ 7 6,7680 14278,74 19327,70 1
БОЖЕВАЦ 8 4,2978 12077,74 10381,54 1
БОЖЕВАЦ 9 14,9352 13794,72 41205,36 1
БОЖЕВАЦ 10 11,6760 9567,76 22342,64 1
ВЕЛИКО СЕЛО 11 23,6370 11297,38 53407,24 1
ВЕЛИКО СЕЛО 12 4,7767 9884,91 9443,45 1
ВЕЛИКО СЕЛО 13 2,7703 12324,26 6828,38 1
ВЕЛИКО СЕЛО 14 17,4047 9885,10 34409,42 1
ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ 15 0,9879 15137,31 2990,83 1
ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ 16 19,0915 11666,26 44545,28 1
ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ 17 27,0604 11297,38 61142,33 1
ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ 18 24,1403 11069,53 53444,35 1
ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ 19 8,2871 10438,58 17301,12 1
ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ 20 3,3299 11399,83 7592,06 1
ВРБНИЦА 21 7,1187 11982,37 17059,78 1
ЗАБРЕГА 22 2,0912 6552,99 2740,72 1
КАЛИШТЕ 23 8,2235 11430,11 18799,10 1
КАЛИШТЕ 24 2,5460 13141,96 6691,88 1
КАЛИШТЕ 25 1,7190 5708,17 1962,47 1
КОБИЉЕ 26 5,9121 9268,10 10958,78 1
КРАВЉИ ДО 27 11,7781 12627,08 29744,60 1
КРАВЉИ ДО 28 9,8001 12356,91 24219,79 1
КРАВЉИ ДО 29 4,8343 9084,89 8783,82 1
КУЛА 30 6,1904 4887,29 6050,86 1
МАЛО ГРАДИШТЕ 31 6,1979 7100,13 8801,18 1
МАЛО ЦРНИЋЕ 32 2,7873 15691,21 8747,22 1
МАЛО ЦРНИЋЕ 33 36,0058 14278,74 102823,46 1
МАЛО ЦРНИЋЕ 34 26,6587 10641,41 56737,26 1
МАЛО ЦРНИЋЕ 35 7,5658 15451,07 23379,93 1
МАЛО ЦРНИЋЕ 36 24,0487 11275,41 54231,79                 1
МАЛО ЦРНИЋЕ 37 1,1448 6190,59 1417,40 1
МАЛО ЦРНИЋЕ 38 4,7923 9057,74 8681,48 1
САЛАКОВАЦ 39 12,8535 10343,71 26590,58 1
САЛАКОВАЦ 40 2,1182 8170,12 3461,19 1
СМОЉИНАЦ 41 5,7877 9884,91 11442,18 1
СМОЉИНАЦ 42 1,6800 12178,24 4091,89 1
СМОЉИНАЦ 43 7,8065 7956,73 12422,84 1
СМОЉИНАЦ 44 4,6627 4402,22 4105,25 1
СМОЉИНАЦ 45 7,2638 2259,00 3281,78 1
СМОЉИНАЦ 46 8,3182 6253,12 10402,95 1
СМОЉИНАЦ 47 4,6160 11183,95 10325,02 1
СМОЉИНАЦ 48 5,4759 7699,49 8432,33 1
СМОЉИНАЦ 49 3,1212 7690,18 4800,52 1
СМОЉИНАЦ 50 4,9168 12862,06 12648,03 1
ТОПОНИЦА 51 8,0981 9884,91 16009,80 1
ТОПОНИЦА 52 3,5697 14477,45 10.336,03 1
ЦРЉЕНАЦ 53 6,1451 9774,50 12013,06 1
ЦРЉЕНАЦ 54 2,0202 14278,73 5769,18 1
ЦРЉЕНАЦ 55 1,5811 13220,57 4180,61 1
ЦРЉЕНАЦ 56 0,9684 10320,98 1998,97 1
ЦРЉЕНАЦ 57 7,7518 2479,71 3844,44 1
ШАПИНЕ 58 2,4971 12817,10 6401,11 1
ШАПИНЕ 59 3,9947 9567,72 7644,03 1
Укупно    448,5182

 

Лицитациони корак износи 500,00 динара.

 

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Мало Црниће, у канцеларији бр. 13 сваког радног дана од 8.оо до 14.оо часова.

Контакт особа Борис Павловић, тел. 012/280-979.

 

 

 

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 2. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

за КО Аљудово, Кобиље, Кула и Божевац дана 23.10.2017 од 8.оо часова

за КО Салаковац, Смољинац,Мало Градиште, Шапине и Забрега дана 24.10.2017од 8.оо часова

за КО Мало Црниће, Велико Црниће, Батуша и Калиште дана 25.10.2017 од 8.оо часова

за КО Црљенац, Велико Село, Врбница, Топоница и Крављи До дана 26.10.2017 од 8.оо часова

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. 8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

 

 1. 9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
 • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
 • физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

 

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–          доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;

–          извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

–          потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

–          извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

–          извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

–          извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

–    за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

–    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 

 1. 6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5 . овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

 

 1. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

 

 1. 8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка

 

 

 

јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

 

 1. 9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Мало Црниће број: 840-752804-70 са позивим на број модел 97 94-066.

 

 1. 10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

 

 1. 11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

 

 1. 12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

 

 1. 13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Мало Црниће. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

 

 

 

 

 

На предњој страни:

 

 • Адреса: Општина Мало Црниће улица и број: М.Тита бр 80., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

– Рок за подношење пријаве –

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15.оо сати, дана 27.10. 2017.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Мало Црниће до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –

 

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Општине Мало Црниће, улица и број: М.Тита бр 80., и то:

 

 1. К.О. Аљудово дана 30.10.2017. године са почетком у 14.oo часова
 2. К.О. Божевац дана 30.10.2017. године са почетком у 14.3о часова
 3. К.О. Кула дана 30.10.2017. године са почетком у 15.оо часова
 4. К.О.Велико Црниће дана 30.10.2017. године са почетком у 15.30 часова
 5. К.О. Црљенац дана 30.10.2017. године са почетком у 16.оо часова

 

 1. К.О. Батуша дана 31.10.2017. године са почетком у 14.оо часова
 2. К.О. Калиште дана 31.10.2017. године са почетком у 14.3о часова
 3. К.О. Кобиље дана 31.10.2017. године са почетком у 15.оо часова
 4. К.О.Мало Црниће дана 31.10.2017. године са почетком у 15.30 часова

 

 1. К.О. Врбница дана 01.1012017. године са почетком у 14.оо часова
 2. К.О. Велико Село дана 01.11.2017. године са почетком у 14.3о часова
 3. К.О. Крављи До дана 01.11.2017. године са почетком у 15.00 часова
 4. К.О. Топоница дана 01.11.2017. године са почетком у 15.3о часова
 5. К.О. Забрега дана 01.11.2017.године са почетком у 16.оо часова

 

 1. К.О. Салаковац дана 02.11.2017.године са почетком у 14.оо часова
 2. К.О. Мало Градиште дана 02.11.2017.године са почетком у 14.3о часова
 3. К.О. Смољинац дана 02.11.2017.године са почетком у 15.оо часова
 4. К.О. Шапине дана 02.11.2017.године са почетком у 15.3о часова

 

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

 

 

 

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде. преко Oпштинске управе општине Мало Црниће.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у локалном листу „Реч народа“,  на огласној табли Општинске управе Мало Црниће и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА  МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

Број: 320-215-2017                                                                                                                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

 

Дана: 01.09.2017..године                                                                                                                                                                                                                                                                                           _____________________

                                                                                                        Малиша Антонијевић с.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *