О Г Л А С О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

 

Република Србија

Општина Мало Црниће

Општинска управа

БРОЈ:404-66/16

ДАТУМ: 07.09.2016. године

МАЛО ЦРНИЋЕ

На основу одлуке о приступању продаји  путничког возила број 404-65/2016-1 од 07.09.2016. године Начелник општинске управе објављује:

О  Г  Л  А  С

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

              1.  Општинска управа општине Мало Црниће оглашава продају ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ  нерегистрованог  Путничког возила марке,,ZASTAVA,, , ТИП   ,,SCALA 55C PZK,   регистарске ознаке (враћене таблице) PO044HJ,  произведен 2003.године, Датум прве регистрације 12.12.2003.године, Боја БЕЛА ОМ, Запреиме мотора 1116 cm, Снага мотора 40,5 KW, Број шасије   VX1128A0001100433, Број мотора    128A0641583837, Власник Општинска управа Мало Црниће, овлашћено лице Начелник општинске управе Мирјана Станојевић Јовић.

 

2. Почетна цена возила је 37.093,61 динара (по Каталогу АМСС) – ( и словима тридесет седам хиљаде деведесет три динара и шездесет и једна пара).

Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која, до почетка јавне лицитације која ће се одржати дана 30.09.2016. године, уплате депозит у висини од 10%. Од утврђене почетне цене возила на рачун број 840-752804-70,модел 97 позив на број: 94-066, прималац депозит општине Мало Црниће, са назнаком уплата  депозита за јавну лицитацију возила.

3. Потенцијалним купцима ће се омогућити разгледање возила које је предмет продаје сваког радног дана од7-15 ха а на дан лицитације сат времена пре одржавања лицитације односно до 11,00 ха.

Општинска управа има право да одустане од одржавања јавне лицитације у року од 5 дана од датума одржавања лицитације.

4. Датум и време почетка пријема понуда за учешће у поступку јавне лицитације је: од 14.09.2016.године.

Датум и време завршетка пријема понуда за учешће у поступку јавне лицитације је 28.09.2016. године до 12 часова.

Пријава  се подноси у писаној форми на адресу: Општинска управа општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита број 80,пријава за јавну лицитацију за продају возила марке „Застава “.

Датум, време, и место одржавања јавне лицитације је 30.09.2016. године у 12 часова у сали СО-е Мало Црниће Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80.

5. Пријава физичких лица треба да садржи : име и презиме, пребивалиште, ЈМБГ, број личне карте, број телефона.

Пријава правних лица треба да садржи : назив и седиште правног лица, ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица оверен печатом, број телефона, име и презиме особе за контакт..

Да би лице учествовало у поступку јавне лицитације неопходно је да заједно са пријавом достави и доказ о уплати депозита.

6. Предмет продаје доделиће се оном учеснику лицитације који понуди највишу цену.

Трошкове ПДВ-а, трошкове преноса власништва, као и трошкове транспорта возила и сл. сноси купац.

Службено возило се продаје у виђеном  и затеченом стању, без права на рекламацију.

7.  Учеснику који је понудио највишу цену, уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цену.

Разлику између депонованог износа и купопродајне цене купац ће уплатити на рачун Општинске управе, а у сагласности са одредбама уговора о купопродаји који буде закључен по окончаној лицитацији.

У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава тј. Уплаћени депозит се не враћа.

Учесник јавне лицитације који не буде изабран као купац враћа се уплаћени депозит у року од 3о дана од дана заврштека лицитације.

8.  Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену, у року од 5 дана од дана потписивања записника о разултатима јавне лицитације.

Купљено возило купац је дужан да исплати у целости пре преузимања возила, а у року од 5 дана од дана потписивања купопродајног уговора.

9. Детаљније информације у вези са продајом путем јавне лицитације могу се добити на мобилни телефон број065/2800005 Душан Ивковић.

10.   Овај Оглас објавити у листу Реч Народа Пожаревац, на Огласној табли Општинске у праве и на WEB сајту општине Мало Црниће.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Мирјана Станојевић Јовић, дипл. правник

[sgmb id=”1″]