O D L U K A O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALO CRNIĆE PUTEM JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Na osnovu člana 20. stav 1. Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće “, br. 7/14 i 2/17) , Opštinsko veće opštine Malo Crniće na sednici održanoj 02.08..2017.godine,  d o n o s i :

 

O D L U K U

O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALO CRNIĆE                                                  PUTEM  JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

 

 • Predmet zakupa je poslovni prostor u Malom Crniću na delu K.P.Broj 1610 KO Malo Crniće, ukupne korisne površine 105,76 m2, koji se sastoji od:

-Poslovnog prostora površine 50,16m2,

-Magacina za skladištenje površine 25,00 m2,

-labaratorije površine 30,60 m2,

Upisane  u LN 691 KO Malo Crniće.

 

 1. Početna cena zakupa je 31.500,00 dinara.

Mesečni iznos zakupnine plaća se do 5-og u mesecu za prethodni mesec.

 1. Predmetne nepokretnosti se daju u zakup na period od 8 (osam) godina.

Za vreme trajanja zakupa zakupac je dužan da snosi troškove održavanja objekta kao i da održava uređaje i opremu na njemu u ispravnom i funkcionalnom stanju, kao i da predmetne nepokretnosti koristi u skladu sa namenom i propisom.

Zakupac je dužan da sve vreme trajanja zakupa predmetne objekte koristi u svrhu i namenu kako se to odredi Ugovorom o zakupu koji zakupac zaključuje sa opštinom Malo Crniće kao zakupodavcem.

 1. Objekat iz tačke 1. alijena 1. može se koristiti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda, labaratorijski pregled, kancelarijski prostor i sl.
 2. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju fizička i pravna lica, koja polože iznos-depozit u visini početne cene mesečne zakupnine. Depozit se uplaćuje na račun Budžeta opštine Malo Crniće broj 840-752804-70 svrha : uplata depozita na ime prijave na javni oglas , model 97,  sa pozivom na broj 94-066. Dokaz o uplaćenom depozitu obavezno mora biti podnet uz prijavu.
 3. Ponude na Javni oglas za javno nadmetanje putem licitacije radi davanja u zakup nepokretnosti u svojini Opštine Malo Crniće podnose se opštini Malo Crniće, u zatvorenim kovertama sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje putem licitacije radi davanja u zakup nepokretnosti u svojini Opštine Malo Crniće“ i mora da sadrže: dokaz o uplati depozita; za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana; za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje, matični broj; za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave.

Prijave takođe treba da sadrže naznaku poslovnog objekta na koji se odnosi prijava, kao i delatnost koja će se u objektu predmetnom objektu obavljati. Ukoliko je podnosilac prijave lice koje je već u zakupu nekog poslovnog objekta u svojini opštine Malo Crniće potrebno je da dostavi dokaz da je zakupnina redovno isplaćivana odnosno dokaz da je zakupnina izmirena.

Pisane prijave se podnose u periodu od 08.8.2017. godine do 23.8.2017. godine, odnosno u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa, na pisarnici Opštinske uprave Malo Crniće ili putem pošte na adresu Opština Malo Crniće Maršala Tita 80 12311 Malo Crniće sa naznakom : „Prijava za javno nadmetanje putem licitacije radi davanja u zakup nepokretnosti u svojini Opštine Malo Crniće“.

 1. Sve zainteresovane strane mogu izvršiti uvid u dokumentaciju u vezi sa predmetnim poslovnim prostorima, svakog dana od 10 do 12 časova u prostorijama opštine Malo Crniće kancelarija broj 14. Sva zainteresovana lica mogu pregledati predmetni objekat, svakog dana nakon objavljivanja ovog oglasa pa do 8.2017.godine isteka roka za dostavljanje pismenih ponuda, u periodu od 10 do 12 časova, uz prethodni dogovor sa ovlašćenim licima Opštine Malo Crniće.
 2. Javno nadmetanje putem licitacije će se održati dana 8.2017. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Skupštinske sale Opštine Malo Crniće.
 3. Javno nadmetanje putem licitacije se smatra uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave i proglašava zakupcem, ako prihvati najmanje početnu visinu zakupnine po kojoj se poslovni prostor može dati u zakup.

Komisija nakon toga konstatuje koji je najviši ponuđeni iznos i ime, odnosno naziv ponuđača.

Po okončanju postupka javnog nadmetanja putem licitacije  Komisija dostavlja predlog Opštinskom veću koje donosi konačnu odluku o zakupu poslovnog prostora.

Učesniku javnog nadmetanja sa utvrđenim najvećim iznosom zakupnine koji zaključi Ugovor o zakupu u roku od 15 dana od dana prijema konačne odluke, uplaćeni depozit se uračunava u iznos zakupnine.

Zakupac koji odustane od zakupa ili ne zaključi Ugovor u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita.

 1. Učesnici javnoj nadmetanja putem licitacije koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 7 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.
 2. Opština Malo Crniće zadržava pravo da odustane od izbora najpovoljnijeg ponuđača u svakoj fazi postupka.
 3. Nepotpune i neblagovremene prijave će biti odbačene, i podnosioci takvih prijava nemaju pravo učešća u postupku javnog nadmetanja putem licitacije.
 4. Oglas će biti objavljen u listu „Reč naroda“, na oglasnoj tabli Opštine Malo Crniće i na WEB sajtu www.opstinamalocrnice.org opštine Malo Crniće.

U Malom Crniću,

Dana, 03.8.2017.godine,

Broj: 464-17/2017

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE MALO CRNIĆE

                                                                      Predsednik opštine

                                             ________________________

                                        Mališa Antonijević