О Д Л У К А о утврђивању пројекат – програма невладних организација и удружења грађана којима се одобравају дотације у 2017. Години