O B A V E Š T E NJ E O donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

U skladu sa članom 10. i 29. st. 1.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  („Sl. glasnik RS“, broj  135/04 i 36/09), Opštinska uprava Malo Crniće, objavljuje

O B A V E Š T E NJ E

O donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja  projekta na životnu sredinu

 

 

Nosilac projekta VIP MOBILE, doo, Omladinskih brigada 21. , 11070 Novi Beograd, preko ovlašćenog lica „Kodar Inženjering“, doo, Autoput za Zagreb br. 41, 11077 Beograd,  podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta „Radio-bazne stanice na lokaciji „BA1279_01 PO_Malo Crniće“, GSM900/UMTS2100 mreže janih mobilnih komunikacija „VIP Mobile“ na k.p. br. 1610 u KO Malo Crniće, na teritoriji opštine Malo Crniće.

U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva, opisu projekta, lokaciji objekta, pri čemu je organ imao u vidu naročiot lokaciju projekta i propisane kriterijume za projekte navedene u Listi I  i II projekata za koje je obavezna odnosno za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, mogu izvršiti uvid u doneto rešenje i izjaviti žalbu Opštinskom veću opštine Malo Crniće, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u sredstvima javnog informisanja, neposredno ili preko ovog organa.