О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

У складу са чланом 10. и 29. ст. 1.  Закона о процени утицаја на животну средину  („Сл. гласник РС“, број  135/04 и 36/09), Општинска управа Мало Црниће, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја  пројекта на животну средину

 

 

Носилац пројекта ВИП МОБИЛЕ, доо, Омладинских бригада 21. , 11070 Нови Београд, преко овлашћеног лица „Кодар Инжењеринг“, доо, Аутопут за Загреб бр. 41, 11077 Београд,  поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Радио-базне станице на локацији „BA1279_01 PО_Мало Црниће“, GSM900/UMTS2100 мреже јаних мобилних комуникација „ВИП Мобиле“ на к.п. бр. 1610 у КО Мало Црниће, на територији општине Мало Црниће.

У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева, опису пројекта, локацији објекта, при чему је орган имао у виду нарочиот локацију пројекта и прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи I  и II пројеката за које је обавезна односно за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, могу извршити увид у донето решење и изјавити жалбу Општинском већу општине Мало Црниће, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима јавног информисања, непосредно или преко овог органа.