Nacrt integrisane dozvole

Na osnovu člana 12. st. 2 . Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. glasnik RS“, broj 135/04), Opštinska uprava Malo Crniće,

O B A V E Š T A V A

Zainteresovanu javnost, druge organe i organizacije, da je urađen Nacrt integrisane dozvole za rad postrojenja Farme za tov živine, Operatera doo „NAŠA FARMA PLUS“ sa sedištem u Velikom Selu, Opština Malo Crniće, zaveden pod brojem 501-4/2014 od 02. 04. 2014. godine, na katastarskoj parceli 1625 u KO Veliko Selo.
Uvid u urađeni Nacrt integrisane dozvole, može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Malo Crniće, kancelarija broj 4. svakog radnog dana od 12 do 15 časova ili na sajtu Opštine Malo Crniće, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u listu „Reč naroda“.
Zainteresovana javnost, drugi organi i organizacije mogu izvršiti uvid u prateću dokumentaciju i urađeni Nacrt dozvole i dostaviti svoje mišljenje na isto ovom organu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Obaveštenja, u skladu sa članom 12. stav 6. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.
Nadlelžni organ će Nacrt dozvole sa zahtevom operatera i pretećom dokumentacijom, mišljenjima drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti datih na Nacrt dozvole, dostaviti tehničkoj komisiji, u roku od 10 dana od isteka roka iz prethodnog stava.