Нацрт интегрисане дозволе

На основу члана 12. ст. 2 . Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/04), Општинска управа Мало Црниће,

О Б А В Е Ш Т А В А

Заинтересовану јавност, друге органе и организације, да је урађен Нацрт интегрисане дозволе за рад постројења Фарме за тов живине, Оператера доо „НАША ФАРМА ПЛУС“ са седиштем у Великом Селу, Општина Мало Црниће, заведен под бројем 501-4/2014 од 02. 04. 2014. године, на катастарској парцели 1625 у КО Велико Село.
Увид у урађени Нацрт интегрисане дозволе, може се извршити у просторијама Општинске управе Мало Црниће, канцеларија број 4. сваког радног дана од 12 до 15 часова или на сајту Општине Мало Црниће, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у листу „Реч народа“.
Заинтересована јавност, други органи и организације могу извршити увид у пратећу документацију и урађени Нацрт дозволе и доставити своје мишљење на исто овом органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог Обавештења, у складу са чланом 12. став 6. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.
Надлелжни орган ће Нацрт дозволе са захтевом оператера и претећом документацијом, мишљењима других органа и организација и заинтересоване јавности датих на Нацрт дозволе, доставити техничкој комисији, у року од 10 дана од истека рока из претходног става.