Vršenje stručnog nadzora nad tekućim popravkama i održavanju spomenika u naseljima Salakovac i Toponica i Izgradnji spomenika na Vranjevcu u naselju Kula opština Malo Crniće

Na osnovu člana 39. 55 i 57. Zakona o Javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke načelnika Opštinske uprave opštine Malo Crniće o pokretanju postupka javne nabavke  radova u otvorenom postupku JN br. 17/2017-1 od 30.10.2017. godine,

 

 

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE MALO CRNIĆE

ul. Maršala Tita br. 80

O b j a v lj u j e

POZIV

za

Dostavljanje pismenih ponuda za javnu nabavku male vrednosti

“Vršenje stručnog nadzora nad tekućim popravkama i održavanju spomenika u naseljima Salakovac i Toponica i Izgradnji spomenika na Vranjevcu u naselju Kula opština Malo Crniće“

JN  br. 17/2017-1

 1. Podaci o naručiocu: Opštinska uprava opštine Malo Crniće ul. Maršala Tita br. 80, 12311 Malo Crniće, poziva sve zainteresovane ponuđače da dostave svoje pismene ponude za “Vršenje stručnog nadzora nad tekućim popravkama i održavanju spomenika u naseljima Salakovac i Toponica i Izgradnji spomenika na Vranjevcu u naselju Kula opština Malo Crniće“
 2. Brsta naručioca: Lokalna samouprava.
 3. Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti.
 4. Vrsta javne nabavke: Usluge.
 5. Tip javne nabavke: Nabavka nije oblikovana po partijama.
 6. Redni broj javne nabavke: JN br. 17/2017-1
 7. Opis predmeta javne nabavke: Predmet javne nabavke  je “Vršenje stručnog nadzora nad tekućim popravkama i održavanju spomenika u naseljima Salakovac i Toponica i Izgradnji spomenika na Vranjevcu u naselju Kula opština Malo Crniće“
 8. Naziv odnosno oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: ORN 71520000 (Usluge građevinskog nadzora)
 9. Kriterijum za dodelu ugovora: Kriterijum za dodelu ugovora je Najniža ponuđena cena“ bez PDV-a.
 10. Pravo učešća u postupku imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, i dodatne uslove koji su u skladu sa članom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama precizirani konkursnom dokumentacijom, a što se posebno odnosi na posedovanje odgovarajućih licenci za pružanje predmetnih usluga, kao i dostavljanje finansijskog obezbeđenja, te drugih dokaza koji se konkursnom dokumentacijom kao traženom navode.
 • Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. i člana 76. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dokazuje dostavljanjem dokaza koji su u skladu sa zakonom precizirani i navedeni u konkursnoj dokumentaciji za predmetnu javnu nabavku.
 1. Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursnu dokumentaciju naručilac istovremeno sa ovim pozivom objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. U skladu sa tim, konkursna dokumentacija može se preuzeti na:
 2. Portalu javnih nabavki: www.portal.ujn.gov.rs
 3. Internt stranici naručioca: www.opstinamalocrnice.org
 4. Način podnošenja ponuda i rok: Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte. Ukoliko ponuđač ponudu podnosi putem pošte mora da obezbedi da ista bude primeljena od strane naručioca do naznačenog datuma i časa.
 • Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na srpskom jeziku u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorene na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Ponude se dostavljaju na adresu poručioca, sa naznakom „PONUDA – NE OTVARAJJN br. 17/2017-1 “Vršenje stručnog nadzora nad tekućim popravkama i održavanju spomenika u naseljima Salakovac i Toponica i Izgradnji spomenika na Vranjevcu u naselju Kula opština Malo Crniće“
 • Na poleđini koverte navesti naziv, adresu ponuđača i kontakt telefon. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
 • Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje budu primljene do 12,00 časova 11.2017. godine.
 • Rok za podnošenje pismenih ponuda počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja poziva na Portalu Uprave za javne nabavke.
 • Ukoliko rok za otvaranje ponuda padne u neradne dane kao što su subota, nedelja ili državni praznik, otvaranje ponuda će se obaviti prvog narednog radnog dana.
 • Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom pozivu smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
 1. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se javno 07.11.2017. godine u 12,30 časova, u prostorijama Opštinske uprave opštine Malo Crniće, ul. Maršala Tita br. 80 (mala sala – prvi sprat), 12311 Malo Crniće. O otvaranju ponuda se sačinjava zapisnik, saglasno članu 104. Zakona o javnim nabavkama.
 2. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati potpisano i overeno ovlašćenje od strane ovlašćenog lica ponuđača, koje moraju predati Komisiji za javnu nabavku pre otvaranja ponuda. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.
 3. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u zakonom predviđenom roku, a zaključenje ugovora će se obaviti odmah po isteku roka za zaštitu prava ali ne dužim od zakonom utvrđenog roka.
 • Naručilac zadržava pravo da od javne nabavke odnosno od dodele ugovora za predmetnu javne nabavku odustane, ukoliko nastanu takve okolnosti na koju naručilac nije mogao da utiče, kao i u slučaju prijema neodgovarajućih i neprihvatljivih ponuda.
 • Sva dodatna objašnjenja u vezi sa javnom nabavkom koja je predmet ovog poziva mogu se dobiti na telefon: 012/280-016 svakog radnog dana od 7,30-15,00 časova.
 1. Lice za kontakt: Dodatna obaveštenja i informacije u vezi sa pripremom ponude mogu se dobiti pisanim putem – poštom ili na email: milicadirekcija@gmail.com
 • lice za kontakt Milica Mitić, Referent za javne nabavke.

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde